Vánoční dopis 2011

Bratři a sestry,
i letos vás srdečně zdravíme v začátku adventu. Můžete se spolu s námi uprostřed shonu na chvíli zastavit. Kromě krátké úvahy ?o časech?, vás chceme ve zkratce informovat o tom, co se v našem sboru od loňského adventu událo a pozvat vás k účasti na letošních adventních a vánočních shromážděních.

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Mk 1.15
Nový zákon zná dva druhy času: chronos a kairos (původně řecká božstva). Chronos je čas neúprosně plynoucí. Představit si ho můžeme třeba jako rafičku hodinek. Když je nám dobře, takový čas přímo letí a když je nám těžko, vleče se. Naproti tomu kairos je čas příhodný, čas nabízející příležitost, čas ?těhotný?. Řekové tohle božstvo zobrazovali jako mladíčka s pramenem vlasů na čele. Když je před námi, můžeme chytit štěstí za pačesy, ale když nás mine, už ho nemůžeme uchopit.
Ježíšovo první kratičké kázání mluví o ?naplnění času?. Ježíš mluví o tom druhém způsobu, jak chápat čas. O čase omilostněném, naplněném. To proto, že je časem Boží přítomnosti a vlády, časem Božího sklonění k lidem. Bůh v něm přichází na dotek blízko.
Doprostřed našich stesků, že ?nemáme čas? nebo že máme ?času moře a můžeme málo?, doprostřed našich plánů i nejistot co bude, vysílá Bůh Ježíšovým prostřednictvím signál ? očekávejte, že i malé zachvění může způsobit velkou změnu, nebojte se chopit příležitostí vám nabídnutých, najděte si chvíli pro zastavení, mějte uši i oči otevřené, neboť čas, který vám Bůh dává, je těhotný - na příchod Božího Syna a přicházení Božího království. V tomto čase můžeme znovu promýšlet ? a uvěřit radostné zvěsti. Nemusíme vězet v zajetí soukolí. Můžeme nechat svůj čas proměnit a naplnit dobrými Ježíšovými slovy, které nás vedou dál. K evangeliu a pokání a skrze ně k aktivitě. Hledat, zaslechnout, uvidět, prožít, že je plný Boží přítomnosti, Božích darů, výzev a příležitostí.
Kéž pro nás tento advent není jen dalším z mnoha, ale stane se časem příhodným, časem příchodu Pána?

Ze sborového života
I během loňského roku byl život našeho sboru bohatý. Celý rok tu s námi byla farářka Debora Rumlová, která mj. velmi povzbudila a vedla pěvecký sbor. Stále si užíváme přítomnosti pastorační pracovnice Martiny Dvořákové.
Loňský advent otevřely bohoslužby a po nich se konala vernisáž oken vyzdobených hvězdami s účastí dětského orchestru. Odpolední jarmark přispěl k šíření adventní nálady. Na Štědrý den jsme si poselství vánoc připomněli hrou Rytířstvo nebeské.
V únoru se sjeli do našeho sboru mladí lidé na seniorátní dny mládeže. V březnu se u nás konala presbyterní konference s tématem ?Bohatá církev??. Mohli jsme mezi námi přivítat barmskou rodinu Sa Baw a zavázali jsme se pomocí při její integraci. Navštívil nás také profesor Jan Sokol, který v rámci biblické hodiny mluvil o etice a životě. V květnu se skupinka novoměstských evangelíků vydala do partnerského sboru v německém Reutlingen. V rámci biblické hodiny promluvila a tlumočila rozhovor s rodinou Sa Baw paní Sabe Soe, která vede Barmské centrum. V červnu se konala zahradní slavnost při příležitosti ukončení první etapy obnovy parku. Rodiče (a prarodiče) s dětmi si užili rodinnou neděli spolu s rodinami sboru sázavského. V červenci vyrazily novoměstská mládež spolu se soběslavskou na vodu, kde s nimi byl kromě našeho faráře i náš bývalý vikář, nyní soběslavský farář Ríša Dračka.
V září jsme zahájili školní rok společnými bohoslužbami. Konalo se seniorátní setkání všech generací v Moravči, kterého se zúčastnila také skupina novoměstských. V říjnu naplnilo přes padesát dospělých a dětí v rámci rodinného víkendu diecézní centrum mládeže v Osové Bítýšce. A říjnová drakiáda na Rokytně zakončila řetězec tradičních akcí.
Za radostné pokládáme, že se děti k náboženství scházejí v Novém Městě, Křídlech, Bystřici i Dolní Rožínce. Přicházejí také noví učitelé nedělní školy. Naši konfirmandi se kromě pravidelných setkání zúčastnili tří tematických víkendů (Hradiště, Soběslav, Sejřek) společně s konfirmandy a faráři sborů v Sázavě, Jihlavě a Daňkovicích.
Presbyterna a park se staly dějištěm mnoha setkání. Z těch novějších připomínáme třetí neděli v měsíci rodinná sborová odpoledne a schůzky k obnově parku okolo kostela. K novým měsíčním setkáním patří náboženství pro dospělé v Novém Městě a filmový klub v Bystřici.
V kostele se konaly různé koncerty: gospelové vánoce v rámci Novoměstských hudebních slavností, koncert ZUŠ, benefiční koncert HHV s duem Rak ? Strejček, velikonoční koncert Musica Sarensis, Gerdoš z Altaje (tento koncert pokládáme za nešťastný), koncert písničkářky Evy Henychové.
Díky velkorysým darům se ve sborovém domě v Bystřici uskutečnila výměna oken.

Upřímně děkujeme vám všem, kdo se podílíte na pravidelných shromážděních i na sborových akcích, kdo pečujete o sborové budovy a kostely, kdo usilujete o dobré změny v našem sboru a mluvíte o nich s presbytery, faráři i past. pracovnicí.