VÁNOČNÍ DOPIS 2012

VÁNOČNÍ DOPIS
ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
2012

Anděl jim řekl: ?Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plénkách, položené do jeslí.? Evangelium podle Lukáše 2,10-12

Bratři a sestry,
přejeme vám plnou a stálou radost z pravdy a lásky pro dny sváteční i pro dny všední. Hledáme ji - a snad i nalézáme ? skrze slova bible po celý rok a vlastně po celý život. Nikdy s tím nebudeme hotovi. Teď o vánocích se nám ale nabízí jediné znamení té radosti: děťátko v plénkách, položené do jeslí. Může nám ukázat cestu, vyjevit pravdu a proměnit naši existenci trojím způsobem:
1/ Nový boží život se rodí tam, kde pro něj není místo, kde mu, my lidé, nedáváme šanci. To, čemu uprostřed lidské tlačenice, shonu a starostí s penězi zavíráme dveře, přece jen přichází. Je to tady ? Spasitel v plénkách, dítě v jeslích. Můžeme si zanadávat nad bezcitností světa, můžeme ale také udělat to, k čemu nás anděl zve: jásat radostí. Protože to je naděje i pro nás skeptické realisty, kteří jsme ? možná i s lítostí ? tolik krásných, ryzích a hlubokých věcí vzdali, protože pro ně podle nás nebylo v životě místo. Díky Bohu, který chce být s námi třeba i jako vyhoštěný, nepatrný a na okraji, se s tím, co jsme vzdali, můžeme setkat. Jen je asi třeba nevzhlížet k úspěšným, ale k těm, kdo jsou na okraji.
2/ O Spasiteli svědčí děťátko. Nalezneme nepatrné. Vidíme začátek, ale ten má svoji budoucnost. Dnes je to maličké jako semínko. To ovšem vyroste a dá domov a občerstvující stín mnohým. Dnes to zní spíš jako dobrý vtip ? nemluvně a záchrana pro všechen lid. Lze se tomu vysmát, lze to přehlédnout, lze se od toho zklamaně odvrátit. Lze ale také pochopit, že je tu víc než dnešek. To, co je nepatrné dnes, nemusí být nepatrné navěky. Malé věci ještě nemusejí být znamením malosti. V tom nejmenším může být zaděláno na záchranu světa. Dneska nalezneme jenom děťátko, jen dva nebo tři shromážděné v jeho jménu, jen slovo oděné bezmocí a lásku v plénkách. Ale blaze tomu, kdo se nad tím nepohorší, kdo má srdce a oči otevřené pro ohromné maličkosti. Ten se může radovat a žít z budoucnosti už dnes.
3/ Spasitel je v plénkách ? moc v rouchu bezmoci, Pán odkázaný na to, aby ho přebalili. Moc, která svou bezbranností provokuje a vybízí k účasti. S tou mocí se setkáváme tam, kde se naše lhostejnost hroutí, kde se necháme vyvést z netečnosti, kde se necháme pohnout soucitem. Plénky jsou znamením lásky, kterou v nás Bůh probouzí třeba svojí bezbranností. Je v ní ta největší moc, protože dovede pohnout s námi.
To je to znamení, které nás zve na cestu s otevřenýma očima. Pojďme a podívejme se skrze ně na tento svět a na svůj život. Možná i my se potom navrátíme do všedních dní, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co jsme slyšeli a viděli.
Zveme vás proto na všechna sváteční shromáždění. Jejich pořad najdete v závěru dopisu. Zveme vás i k účasti na životě sboru, o němž si zde také můžete přečíst:

ZE ŽIVOTA SBORU:
Přestože na začátku roku byl br.farář Šorm čtyři měsíce v pracovní neschopnosti kvůli operaci páteře, podařilo se zajistit, aby život sboru běžel dál v neztenčené míře. Všem, kdo se na tom podíleli, patří velký dík. Především je třeba ocenit nasazení obou ostatních farářů, br.Kabíčka a výpomoc tehdejšího sázavského vikáře M.Erdingera.
Během roku jsme se dvakrát sešli ke sborovému shromáždění. V březnu to bylo výroční sborové shromáždění. V červenci jsme na něm znovu zvolili br.V.Hroudu jako faráře sboru (na 0,2 prac.úvazku) a vyslovili se k připravovanému bezbariérovému zpřístupnění kostela: ?Sbor chce vyřešit bezbariérovost kostela a vést o tom diskuzi v celém sboru.? Následně jsme se k rozhovoru o této věci sešli 3.října.
Na Svatodušní neděli se konala konfirmační slavnost. Osm konfirmandů tak završilo svojí dvouletou přípravu, při které se na několika víkendových soustředěních scházeli i s konfirmandy z dalších sborů našeho seniorátu. Od podzimu začal další běh konfirmační přípravy, které se účastní šest dětí a znovu při ní spolupracujeme i s dalšími sbory.
Kromě pravidelných shromáždění a setkání pořádal náš sbor mnoho dalších akcí ? například seniorátní setkání mládeže, trampský výlet pro děti a rodiče do Křídel, sborový den s B.Martinem o návštěvě v Mexiku, rodinnou neděli na závěr školního roku s účastí rodičů a dětí ze sázavského sboru, výlet pro seniory do Poličky, Litomyšle a na Růžový palouček, rodinný víkend v Osové Bítýšce, drakiádu, koncert Oborohu, sborový den s celocírkevním kantorem L.Moravetzem a jeho manželkou? V listopadu jsme také hostili konvent našeho seniorátu.
V květnu jsme v našem sboru opět přivítali hosty z partnerského sboru v Betzingen.
V létě sjížděla mládež pod vedením bývalého vikáře našeho sboru R.Dračky řeku Ohři. Členové sboru se aktivně podíleli na organizaci letních táborů Bratra Kálefa na novém tábořišti u Křídel, kterých se také děti z našeho sboru účastnily.
Na začátku září předal na návrh staršovstva náměstek synodního seniora D.Ženatý medaili vděčnosti br.Františku Šuterovi z Blažkova, který se nezištně stará o místní kostel.
Členové sboru se také během roku účastnili seniorátních akcí: presbyterní konference v Horní Krupé a Dne rodiny v Horních Dubenkách, setkání všech generací v Daňkovicích.
K životu sboru nedílně patří i správní záležitosti a péče o jeho budovy. V tomto roce díky pracovní skupině velmi pokročil proces rozhodování o využití sborového domu v Novém Městě. Byly shromážděny čtyři projektové záměry, s nimiž se v těchto dnech můžete seznámit, abychom o nich na sborovém shromáždění mohli rozhodnout.
Díky nasazení manželů Bukáčkových z Rokytna se podařilo získat dotaci na zateplení novoměstské fary z Ministerstva životního prostředí. Realizovat je budeme v příštím roce.
Podařilo se také najít náhradu za ses.J.Rusňákovou na funkci kostelnice sboru. Od nového roku bude kostelnicí ses.E.Oravcová.
Sborové budovy a jejich okolí, stejně jako provoz sboru a všechna shromáždění, vyžadují mnoho práce. Děkujeme všem, kdo se na ní aktivně podílejí, dobrovolně se jí ujímají a přispívají na ni také finančně.

ZVEME VÁS NA SHROMÁŽDĚNÍ:
1.12. ? sobota
16.15 ? N. Město ? náměstí: ?Rozsvícení adventu?
2.12. ? 1. adventní neděle
7.50 ? Bystřice: bohoslužby s VP
9.00 - N. Město: bohoslužby s VP
10.30 ? N.Město: vernisáž oken v presbyterně
14.00-17.00 ? N.Město ? Adventní jarmark
6.12. ? Čtvrtek
17.00 ? N. Město: koncert ZUŠ
9.12. ? 2. adventní neděle
7.50 ? Bystřice: bohoslužby
9.00 ? N. Město: bohoslužby
14.00 ? N. Město, DPS: bohoslužby s VP
17.00 ? N. Město: koncert v rámci NHS ?Hradišťan?
15.12. sobota
17.00 ? N.Město: koncert ? ?Svatopluk?
16.12. ? 3.adventní neděle
7.50 ? Bystřice: bohoslužby
9.00 ? N. Město: bohoslužby
16.30 ? N. Město: ekumenické bohoslužby
17.00 ? KD Rovné: bohoslužby s vánoční hrou
22.12. sobota
14.00 ? DD Mitrov: nešpor mládeže
23.12. ? 4.neděle adventní
7.50 ? Bystřice: bohoslužby s vánoční hrou
9.00 ? N. Město: bohoslužby
24.12. ? Štědrý den
14.00 ? Bystřice: vánoční nešpor
15.30 ? N. Město: dětská vánoční hra
?Hej, narodilo se vám děcko!?
25.12. - Boží hod
7.50 ? Bystřice: bohoslužby s VP
9.00 ? N. Město: bohoslužby s VP
26.12. ? Štěpán
9.00 ? N. Město: rodinné bohoslužby
10.45 ? Blažkov: bohoslužby s VP
30.12. neděle
8.50 ? Bystřice: bohoslužby ? P.Gallus
9.00 ? N. Město: bohoslužby ? P.Gallus
1.1.2013 ? Nový rok
7.50 ? Bystřice: bohoslužby s VP
9.00 ? N. Město: bohoslužby s VP

Telefonní spojení:
f Zdeněk Šorm - 566 616 244, 776 611 071
f Markéta Slámová ? 739 244 846
f Vojtěch Hrouda - 732 228 001
pastorační pracovnice Martina Dvořáková 566 616 244, 723 055 349

Další informace na webových stránkách:
www.archa.kvalitne.cz

Sborový účet: 1473163349/0800