velikonoce 2006

Velikonoční sborový dopis
FS Nové Město na Moravě
2006

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: ?Žízním.?
Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.
Když Ježíš okusil octa, řekl: ?Dokonáno jest.? A nakloniv hlavu skonal. J 19.28-30
Soudní proces s Ježíšem. Vzor všech nespravedlivých soudních procesů.
Velekněz, který se ptá, ale nechce slyšet. Strážce veleknězova domu, který bere spravedlnost do svých rukou. Soudce, který nenalezl vinu a přece odsoudil. Svědkové, kteří nevědí, co svědčí. Lid, ze kterého se stává dav. Vojáci, kteří si rozebírají Jeho osobní majetek ještě zaživa. Celé soudní řízení se vysmívá právu, je karikaturou zákonného řízení.
Ti, kteří stojí proti Ježíši, jsou pro tu chvíli možná spokojeni. Netuší, že nejsou vítězi, ale jen nástroji.
Ti, kdo jsou Ježíšovi blízko, se sami vzdalují. Učedník, který sedí s Ježíšem u jednoho stolu, Ho pak zrazuje polibkem. Druhý slibuje, že půjde do vězení i na smrt a pak natřikrát zapírá. Ti, kteří jdou do Getsemane, aby s ním bděli, usínají. Kdo se postavil na obhajobu, když před pár dny nebo týdny vyznávali, že Ježíš je Mesiáš?
Ti, kteří Ho následovali, se schovávají, utíkají a naříkají. Ještě nechápou, že jejich záchrana se právě naplňuje.
Událost kříže otevřená pro každého. Stojíme pod křížem a slyšíme ?Dokonáno jest?. Hledíme na smrt Božího Syna a v hlavě se nám rojí tisíce otázek. Takhle sis to, Bože, přál? Proč se to stalo? A muselo se to stát? Jak rozumět onomu ?Dokonáno jest??
Hledíme na smrt Ježíše Krista, který neříká ?dokonávám?, ale ?je dokonáno?. Kalich hořkosti jsem vypil do dna, dílo pro hříšníka je hotovo. Otevírá se nám nový začátek. Vzal na sebe mzdu hříchu, kterou jsme si zasloužili. Svou smrtí z nás snímá tíhu života i hrůzu smrti.
?Dokonáno jest? zní při ukřižování, které si připomínáme o Velkém pátku a ve víře se nám potvrzuje vzkříšením. ?Dokonáno jest? ? tato dvě slova můžeme přijmout jako velikonoční poselství.

Ó beránku nevinný, jenž´s pro nás na kříži umřel,
náš rukojmě jediný,
trpělivost velikou´s měl,
na sebe´s hříšných mzdu vzal,
by žádný z nás nezoufal, smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu
(EZ 322)

Milí přátelé v Kristu,
zdravíme v postním období vás všechny, zvláště pak ty, kteří se přes zimu kvůli přívalům sněhu, kvůli nemoci nebo ztížené dopravě nemohli účastnit sborového života. Rádi bychom vás informovali o důležitých událostech, které proběhly.
V lednu se v Bystřici nad Pernštejnem konala ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
V Novém Městě vystoupil při bohoslužbách druhou lednovou (a také druhou březnovou) neděli náš pěvecký sbor. Ke konci měsíce se oba faráři zúčastnili farářského kurzu s tématem Odvaha, který se konal v Praze. Staršovstvo na své lednové schůzi sestavilo rozpočet pro letošní rok.
V únoru jsme se vypravili na víkend s mládežníky do Třebíče, kde se konalo zimní seniorátní setkání mládeže. Na půdě našeho sboru se konala první letošní schůzka sdružení Kálef, které opět připravuje dva táborové běhy.
V březnu se naši dva dirigenti a farářka zúčastnili dalšího kurzu pro sbormistry, který pořádal v Bystřici pod Hostýnem celocíkevní kantor, bratr Ladislav Moravetz. Na půdě sboru ? v presbyterně jsme si mohli vyzkoušet pletení z pedigu, které pořádala Ruth Šormová ve spolupráci s Lídou Dvořákovou ze Soběslavi.

Co nás čeká?
Rádi bychom vás pozvali na výroční sborové shromáždění, které se bude konat 26. března 2006.
Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají členové sboru starší 18 let, zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Tento seznam je volně k nahlédnutí v Bystřici ve sborovém domě, v Novém Městě v presbyterně, v Blažkově v kostele.
Pokud budeme volit, může se volba platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba konat za jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl
hodiny od ohlášeného počátku shromáždění.
Zprávy, které má vzít VSS na vědomí, vyjdou v písemné podobě ve Zprávách a ohlasech.

Ze seniorátních akcí jsme zváni na:
 presbyterní konferenci v Třebíči
(18. března)
 seniorátní dny mládeže ve Strměchách (12.-14. května)
 seniorátní den dětí a učitelů NŠ ve Střížově (10. června)
 volejbalový turnaj v Moravči (11. června)

Shromáždění během svátků:
2. dubna
14.00 bohoslužby s vysluhováním sv. VP, Bystřice ? Hotelovka
16.30 ekumenické bohoslužby v postu, Nové Město (katolický kostel)
9. dubna Květná neděle
7.50 bohoslužby, Bystřice
9.00 bohoslužby, Nové Město
14.00 bohoslužby s vysluhováním sv. VP, Nové Město ? DPS
13. dubna Zelený čtvrtek
17.00 pašije, Bystřice
18.30 pašije, Nové Město
14. dubna Velký pátek
7.50 bohoslužby s vysluhováním sv. VP, Bystřice
9.00 bohoslužby s vysluhováním sv. VP, Nové Město
13.00 velikonoční návštěva mládeže v domově na Mitrov
16. dubna Boží hod velikonoční
7.50 bohoslužby s vysluhováním sv. VP, Bystřice
9.00 bohoslužby s vysluhováním sv. VP, Nové Město
10.45 bohoslužby s vysluhováním sv. VP, Blažkov
17. dubna pondělí velikonoční
9.00 rodinné velikonoční bohoslužby (pro děti bude připraven program i po nich)

Plně prožité Velikonoce vám jménem staršovstva našeho sboru přejí faráři
Zdeněk Šorm
Markéta Halamová