Zprávy ze staršovstva 4.10.2017

 • Staršovstvo se zabývalo závěry sborového shromáždění, podle nichž má připravit a podat žádost z programu IROP na rekonstrukci sborového domu na sociální bydlení. Staršovstvo chce znovu mluvit se všemi sousedy. V.Peňáz připraví na tématické staršovstvo podklady pro výběr firmy, která žádost zpracuje. P.Teplý ověří právní  podmínky projektu a možností odvolání.
 • Další faráři oslovení nabídkou služby 2.faráře v novoměstském sboru zatím nereagovali. Staršovstvo se nyní soustředí na oslovení vikářů.
 • P.Teplý podal žádost o pokácení dvou stromů u kostela v Blažkově. Čekáme na oficiální souhlas.
 • V souvislosti oprav chodníků u novoměstského kostela musel sbor podat oznámení na Policii ČR, protože neznámý pachatel vylil sudy s asfaltovou emulzí. V.Peňáz zorganizoval brigádu na odstranění znehodnocené drtě, opravu obrubníků a přípravu povrchu pro závěrečné asfaltování.
 • P.Hladík informoval staršovstvo o přípravě projektu „Proč jsme tady?“ ke 120. Výročí postavení kostela a 100.výročí vzniku církve. S T.Blažkem pro něj připravují žádosti o granty jak z Města, tak ze seniorátních mikrogramů.
 • Byl zakoupen nový dataprojektor.
 • Z.Šorm s J.Rusňákovou pracují na článku o našem sboru pro chystanou publikaci „Církev v proměnách času III.“
 • Z.Šorm shrnul odpovědi presbyterů k rozhovoru o postavení faráře a staršovstvo souhlasilo, aby tento souhrn byl zaslán předsednictvu konventu jako podklad k dalším rozhovorům.
 • Staršovstvo se vyjádřilo k návrhům změn církevního zřízení a řádů pro jednání konventu: 1/ Přijalo argumentaci synodu a nesouhlasilo s tím, aby měla Diakonie na synodu své poslance. 2/ Souhlasilo s návrhem úpravy řízení před pastýřskými radami, podle kterého vzniknou místo seniorátních rad tři oblastní a celocírkevní pastýřská rada bude plnit pouze funkci odvolacího orgánu. 3/ Staršovstvo souhlasilo s novým zněním kazatelského reverzu. 4/ Staršovstvo souhlasilo s návrhem úprav textů modlitby Páně a vyznání víry (jde o stylistické úpravy) pro vydání nového zpěvníku. 5/ Staršovstvo se vyslovilo proti možné změně názvu církve na kratší – „Evangelická církev“.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě na konvent.
 • P.Hladík připraví podle vyhlášky SR novou nájemní smlouvu pro faráře do konce října.
 • Staršovstvo se zabývalo přípravou svého výjezdního zasedaní 20.-21.10. v Novém Jimramově. Ubytování zdarma poskytne a stravování zajistí I.Fiala. Přípravu programu si vzali na starost V.Hrouda (Pastorace) a P.Hladík (Hospodářský výhled sboru).
 • Staršovstvo souhlasí s žádostí M.Erdingera, aby mohl v novoměstském sboru 26.11. vykonat křest syna E.Vostrejžové Martina Bakeše.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti dramatického kroužku pod vedením K.Růžičkové, aby mohl některé pátky v podvečer zkoušet v presbyterně. Jako úhradu nákladů mohou buď připravit vystoupení na zahradní slavnost nebo platit 200,-Kč měsíčně.
 • Z.Šorm rozdal presbyterům přehled pravidelných shromáždění na školní rok 2017/18.
 • Z.Šorm podal informaci o chystaných sbírkách: 1/Pravidelné sbírky do pokladniček na podporu neziskových organizací – říjen: Rolnička, listopad: Usměváčci. 2/ Synodem vyhlášení celocírkevní sbírky – Na fond sociální a charitativní pomoci: 22.10., na Jubilejní toleranční dar 29.10.; 3/ Synodní rada vyzvala k dobrovolné sbírce na pomoc obětem sexuálního násilí v Africe. Staršovstvo rozhodlo, že se k ní sbor připojí sbírkou do pokladniček v prosinci.
 • Staršovstvo jako host navštívila L.Lišková, která si vzala na starost zahraniční kontakty sboru. Informovala staršovstvo o návštěvách v Betzingen a zájmu o kontakty z německé strany. Přednesla návrh termínu na návštěvu  v Betzingen v příštím roce – 28.-30.9.2018. Staršovstvo souhlasilo.
 • Příští schůze staršovstva se koná 8.11.