Zprávy ze staršovstva 6.6.2018

Zprávy ze staršovstva 6.6.2018

 • Staršovsto jednalo o kriteriích prodeje sborového domu v Novém Městě. Podle Řádu o hospodaření církve nejprve nabídne nemovitost ke koupi církvi, respektive Reality ČCE. Jako jediné objektivní kriterium prodeje pak stanovilo cenu a prodej elektronickou aukcí a pověřilo realizací přípravnou skupinu ve složení P.Hladík, P.Teplý, V.Peňáz.
 • V.Hrouda rozeslal presbyterům tabulku zajištění nedělních bohoslužeb do konce roku 2018. Presbyteři si rozdělili služby doprovázení jednotlivých kazatelů.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravné schůzce těch, kdo budou vyučovat v příštím roce náboženství, která se uskuteční v červenci.
 • V týdnu 16.-20.7. se bude konat předání sboru, které Z.Šorm domluví se seniorem J.Keřkovským.
 • Dřevní hmota z kácení u blažkovského kostela byla odprodána L.Královi za 6.000,-Kč.
 • Při jarním výběru bylo shromážděno 89.390,-Kč na Jeronýmovu Jednotu a 66.990,- pro sbor, celkem 156.380,-Kč.
 • Sbírka na Diakonii ze svatodušní neděle činila 8.506,-Kč.
 • J.Jirků referoval o návštěvě v Betzingen. Petr Hladík pošle pozvání faráři z Betzingen na oslavy 120. Výročí postavení našeho kostela 9.září.
 • Staršovstvo kladně hodnotilo zkoušku konfirmandů i konfirmační slavnost.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o nákladech a výnosech Noci kostelů. Staršovstvo velice kladně hodnotilo její program.
 • Nájemní smlouva na byt ve sborovém domě v Bystřici byla prodloužena.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o jednání synodu (navýšení celocírkevních repartic, stanovení odvodu do Personálního fondu,  stavbě škol Evangelické akademie, oprávnění oddávat pro kaplany, nový řád pastýřské služby, strategický plán, příprava nové Agendy, Pravidla ochrany osobních údajů…).
 • Z.Šorm připomněl zástupcům Jeronýmovi jednoty v našem sboru, že do seniorátního shromáždění 18.6. je třeba dokončit ocenění nemovitostí sboru.
 • V.Peňáz předložil staršovstvu první návrh P.Pleskačové na nový altánek v zahradě novoměstského kostela. Staršovstvo se shodlo na potřebnosti technické části pro ukládání zahradního mobiliáře a nářadí. Shromažďovací část považuje za naddimenzovanou s nedostatečným využitím a má za to, že neodpovídá návrhu p. architekta Sendlera. V.Peňáz bude tlumočit stanovisko staršovstva P.Pleskačové a povede další jednání.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o nutnosti aplikace Zákona o ochraně osobních údajů ve sboru. Z Ústřední církevní kanceláře k ní přišla první část instrukcí. Faktická ochrana osobních dat ve sboru probíhá (kartotéční a účetní programy jsou zaheslovány, matriky uloženy v uzamčené kanceláři…). Z.Šorm s M.Dvořákovou připraví přehledy zabezpečení dle instrukcí ÚCK.
 • Z.Šorm předložil staršovstvu žádost o křest Matyáše Krále.
 • Staršovstvo rozhodlo, že z nabídky Unet využije tarif Basic, který za stejnou cenu jako dosavad zvyšuje rychlost internetového připojení.
 • V Bystřici byly pro bohoslužby pořízeny nové klávesy za cenu 15.120,-Kč.
 • D.Šimek a J.Oravec si vzali na starost péči o věžní hodiny v Novém Městě. Staršovstvo vyslovilo souhlas s uhrazením případné konzultace s odborníkem.
 • D.Šimek informoval staršovstvo o opotřebování ozubených kol a řetězů v mechanismu zvonění. Sbor objedná opravu u zvonařské firmy.
 • V.Peňáz zajistí opravu plotu v Křenkově ulici.
 • Staršovstvo souhlasilo s likvidací starého běhounu z novoměstského kostela.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o termínu stěhování (7.8), o dohodě s manžely Rumlovými o ponechání některého zařízení fary a nábytku v altánku a o nutných opravách na faře a sborové garáži.
 • Z.Šorm pozval členy staršovstva na rozlučku 14.7. od 15 hodin na farskou zahradu.
 • Příští staršovstvo se bude konat po domluvě se seniorem J.Keřkovským 1.8.