Díkčinění - NEPEČUJTE (27.10.2002)

549,1

Oči všechněch v tebe doufají, Hospodine, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Otevíráš ruku svou a nasycuješ každý živočich podle dobře líbezné vůle své.

Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých a milosrdný ve všech skutcích svých. ( Ž 145,15-17)

65

modlitba: Skloňme se v tichosti a takto se modleme:
Králi a Pane náš, nazýváme dnešní neděli nedělí díkůvzdání. Otevírej naše oči, ahbychom tvé dary viděli. Přijmi naše děkování. Za dar chleba, za dary obživy.Zato co se urodilo na polích, v sadech. Co jsme nakoupili k obživě v obchodech. Máme všeho dost, netrpíme hlady ani žízní. Ty sám víš, zda si toho vážíme nebo ne. Vyznáváme, že dary tvé přírody užíváme někdy neomaleně. Že přírodu dokážeme ničit ve jménu pokroku a světlých zítřků. Prosíme, svým Duchem nás obnovuj, aby z nás setřel vrstvu únavy a samozřejmého přijímání věcí nesamozřejmých. Děkujeme za toto shromáždění, za dar slova, písní, děkujeme i za pozvání ke spol.stolu s tvým synem a námi kdo jej následujeme..Prosíme o dar tvého Ducha pro toto shromáždění. Pro shromáždění všech křesťanů jakékoliv církve po celém světě. I pro shromáždění našich dětí v NŠ. Amen

Pěvecký sbor ? Požehnaný Bůh na věky. Tato píseň, i druhá kterou na závěr bohoslužeb uslyšíme, jsou písně Komenského, upravil je Otmar Mácha.

čtení - Ž 104,10-24

637

Mt 6,25-27

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo více než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský otec živí. Což nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

Ježíš mluví k zástupu který se kolem něj shromáždil. Kdo tam byl? No, kdo bývá v zástupu. Kde kdo, zvědavci, lidé upřímně hledající, také podvodníci a kapesní zloději. Normální vzorek obyvatelstva. Dobří, normální i zlí.

To nemluví prezident nebo premiér v den státního svátku. Ježíš neříká to slova v parlamentu, aby měnil ekonomický řád tohoto světa. Pokud by tam byl mluvil, tak by možná v takovou chvíli vzpomněl příběh úspěšné izraelské hvězdy na egyptském nebi. Josefa. Až na premiéra vlády to dosáhl a soustavnou sedmiletou péčí tvoření zásob přečkal on i celý slavný Egypt sedmiletý hladomor. Sám Bůh mu dal takovou moudrost, dobře a prozíravě se ekonomicky chovat. Ani Boží syn o pár set let později nemluví proti zdravému rozumu a dobrému hospodaření.

Před čím je tedy varuje?

Aby posluchači tolik nepracovali? Když Bůh sytí i ptactvo nebeské, nasytí i vás, tedy - zvolna chlapče, zvolna děvče, není kam spěchat?

Nebo naopak, když ti ptáci nepracují a Bůh je přesto sytí, copak nebude sytit člověče tebe, když pracuješ? Takže, pracuj a dobře se ti povede? Jdi a nebuď líný víc?

Nebo je to výtka, že mají lidé strach? Někdy to tak špatně křesťané chápou, když věříš, nesmíš mít strach, nesmíš se bát, nesmíš být smutný. Jakoby strach a smutek byly projevem nevěry v Pána Boha a jeho moc.

Nebo sděluje, že se máme věnovat více duši a méně tělu? Je to ten vábivý tón, který mlží mozky a duše křesťanů od dob antiky a působí mnohou trýzeň ? no jo, já bych tomu tělu tolik nepřál, ale ono se samo hlásí o slovo, ono samo někdy se mnou zacvičí a já jednám jak bych vlastně vůbec nechtěl.

Mnoho možností, jak Ježíšovo slovo ? nepečujte ? vyložit. Také je možné zaslechnout dva důrazy:

Člověče, ty máš úzkost z dneška. Čehosi se bojíš. Svírá se ti břicho z toho, že vůbec žiješ. Ani možná nevíš proč se svírá. Ale ptáš se, jak to bude dnes, co bude večer, co bude zítra, co ti mí milí dnes, a vůbec. A nejsou to věci, nad nimiž lze vždycky mávnout rukou. Snad každému odpovědnému člověku v naší zemi se svírá břicho z toho, že i dnes umírají lidé na této planetě hlady, a my přitom máme dost, a nevíme co s tím.

To je to prvé. Máš člověče úzkost z dneška.

A to druhé s tím souvisí.

A ta úzkost tě vede k aktivitě. Něco děláš. Snažíš se. Jak jinak odpovědět na úzkost, jak ji zaplašit jinak než větším úsilím? Možná při tom trochu zapomeneme, utišíme neklid v sobě, no jo, něco se přece děje. Ale. A to právě slyšíme v Ježíšových slovech. Ale - je to dobrá cesta? Je možné si přidat pár centimetrů k postavě? Je možné zastavit slunce aby ráno nevyšlo, je možné strhnout hvězdy z oblohy, přikázat nebi aby přestalo spouštět vodu na zem? Není.

Pak je ovšem sporná ta aktivita vyvolaná úzkostí. Jestli to vedu dobře ten život, když dřu a nemám z toho radost. Když pracuji abych na něco zapomněl. Je to v pořádku? Vždyť si ani nevychutnám ovoce své dřiny, jen od sebe odhrnuji příliv neklidu a úzkosti, a znovu se do něčeho vrhám, ale ku pokoji to nevede.

O čem tehdy asi Ježíš mluví zástupům? O čem mluví nám?

O úzkosti z dneška,

O snaze aktivitou a prací ji zaplašit.

Ježíš ovšem neříká ? ale ale co to vidím, to by být nemělo. Bere naše starání na vědomí. A nejen bere na vědomí, chce i pomoci. A ujišťuje. Ale. Ale lidi, což nejste Bohu milí a vzácní? Pracujte, sázejte, okopávejte, orejte, sklízejte. Smíte se z toho radovat. To jsou dary od Boha. A na tu svou vleklou a plíživou úzkost smíte přikládat zázračný obklad. Víru, že vám přece Bůh dal život. Že vás má rád, že vám dává co k životu potřebujete. Dokonce svého syna za vás vydal, co chcete ještě víc? Co vám chybí? Ta vaše svíravá úzkost o to, co bude, smí přestávat. Smí pomíjet. Ano, ona se zase objeví, ale stejně tak se stále objevuje ujištění o Bohu a jeho darech. Nemusíš pracovat proto, abys na chvíli zaplašil něco, čeho se bojíš.

A tak smíme i v naší zemi, která dává úrodu, v zemi která oslaví zítra své narozeniny, žít s pokojem a radostí. Práce a dřina na poli a všude tam kde se pracuje k obživě nemá za úkol zaplašit naše nejistoty a úzkosti. Smí být jasnou a zemitou odpovědí na to, co Bůh dává. Úzkosti a nejistoty, které nás vyvádějí z míry, plaší sám Bůh. Tomu smíme věřit.

Píseň 550

Sv. VP ? Hana Pfannová,

Píseň

Oznámení

Prosíme za ty kdo i v tuto chvíli mají hlad, žízeň, za ty, kdo nemají co na sebe, jsou v nemocnicích či vězeních. Prosíme za pokoj všude tam, kde panuje nepokoj, neláska a hněv. Prosíme, svým duchem nás posiluj tak, abychom tvé dary viděli, a z nich nesli dobré ovoce víry, lásky a naděje.

Prosíme za naši zemi. Stůj při těch, kdo usilují o dobro a pokoj. Dávej nám jasnou mysl, touhu po dobrých vztazích k Němcům, Polákům, Slovákům i Rakušanům.

Spol voláme

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tv, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky amen.

oznámení

Pěvecký sbor ? Což vždy chceš od nás Pane

poslání - Ř 12,20-21

Požehnejž tobě Hospodin a ostříhejž tebe osvět Hospodin tvář svou nad tebou a buď milostiv tobě Obratiž Hospodin tvář svou k tobě a dejž tobě svůj pokoj

660