Kázání 27.12.2015 - Lubomír Kabíček

Text kázání :2 K 8,9

Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý,ale pro vás stal se chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

Mili b.a s.,

    

    jedním slovem se dá vystihnout  to co stalo o vánocích. Byla vyhlášena Boží milost nad námi lidmi, vlastně jakási generální amnestie. Stal se  zázrak,  něco, co nikdo nečekal. Jako kdyby vězeň, který měl jít na smrt ,nyní  najednou uslyšel, že   je volný.  V poslední chvíli se změnila  jeho beznadějná situace.

      Copak o změnu, o tu  jistě všichni   stojíme. Když je  kolem nás mnoho zla, toužíme po tom, aby se poměry změnily. aby zlo prohrálo. Ale  zpravidla  při té změně myslíme   na  násilnou změnu, u druhých lidí. Nic    jiného si ani  neumíme představit.Že bychom se sami měli změnit, nás ani nenapadne.

     Ježíš  přišel do světa , a rozhodl se  změnit  lidi a svět úplně  jinak než to děláme my lidé. Nezačaly se měnit vnější poměry, na  něž si často právem štěžujeme.  Vyzval nás  , abychom se  sami změnili.. Proto  kázal: Čiňte pokání, obraťte se, změňte kurs svého života, neboť se přiblížilo království  Boží.  Jen tak se dočkáte lepšího světa.  My se však stále  mylně domníváme  , že  Pán Bůh by měl mocně zasáhovat do světa, potírat všechno zlo, aby všichni viděli jeho slávu, pak by se myslíme si ,se lidé změnili.. To však  ten biblický Pán Bůh  nedělá. I když  je bohatý a slavný, čteme v našem textu,  stal se kvůli nám  lidem chudým, zbavil se své božské slávy.

      Proč to udělal, vždyť  tím si přece jasně ublížil.Nám pomáhá, ale sám na to doplácí. Není divu, že nemá v tomto světě patřičný úspěch.  Mnozí takto  vnějšně neúpěšného Boha  nepřijímají a někteříá dokonce říkají, že  je mrtev.      

      Ale ptejme se znovu :  proč to Pán Bůh vlastně  udělal?  Proč se  Boží syn, narodil v chudých betlémských  jeslích, aby  nakonec skončil na popravišti, na kříži jako ten kterého lidé zavrhli?  Na to jen jediná odpověd,  Pán Bůh  přišel do našeho světa bez božské slávy, aby  nám pomohl a nás zachránil, na svou reputaci nedbal. Když nás nechtěl trestat, zřekl se kvůli nám své božské slávy, aby  nám mohl odpustit. A právě  takto ,ve své lsác ek nám nám umožiniul, abychom se   změnili k dobrému . Naše současná situace opravdu není trochu  vábná: Máme se v naší zemi dnes hmotně lépe, než kdy jidy, ale  nevíme si  rady se svými životy,   s hrůzou se díváme na současné  děni v našem světě. Zla je stále víc a víc. Jsme bezradni. Umíme nenávidět, ty, kteří nás ohrožují, ale tím se nic neřeší, náš  strach je pak  ještě větší. Bojíme se, jak to vše ve světě nakonec dopadne? .

     O vánocích však naštěstí vždycky znovu slyšíme zvěst  o tomto   podivuhodném Božím činu. Syn Boží nepřišel do našeho světa,  a naráz z něho odstranil všechno zlo. To bychom jistě  všichni uvítali. Ale  při tom nás nenapadlo, že by  musel  potrestat nás  a všechny lidi na světě, za to  co jsme provedli s Božím dobrým světem.   Pán Bůh však bojuje proti zlu ve svět i v nás jinak, než my lidé. Ne  soudem a trestyt, ale  jeho láska    nás nutí, abychom se změnili, a  se navrátili k lidství, které jsme  postráceli.

     Dnešní  náš text z 2 Kor  tento Ježíšův boj   proti zlu , vyjadřil tím, co vyrůstá z Boží milosti a jeho lásky. Proto  ekumenická bible  místo milosti  užíla slovo  štědrost. :Znáte štědrost našeho Pána Ježíše Krista,byl bohatý, ale pro nás stal se chudým, abychom jeho chudobou zbohatli. Apoštol se raduje z toho, že makedonští křesťané z pohanů nemysleli jen  na sebe, což je nám často vlastní, sebrali štědře mnoho peněz i   na chudé křesťany ze židů v Jeruzalémě, které ani  osobně neznali. Nenechali je v nouzi, když potřebovali pomoc. I my Češi, to se dá říci,   dovedeme být   i když mnozí v Pána Boha  nevěříme, velice štědří. Když se stane ve světě nějaké neštěstí, patříme k těm    nejštědřejším mezi všemi národy. Nedávný adventní nedělní koncerty  to znovu  potvrdily. Věřím, že i  v této naší finanční štědrostí  se   projevuje  Boží milost. Ač mnozínebereme pána Boha vážně, jjsme dál štědří. Vidím v tom Ježíšovu stopu, že jeho dílo na této zemi nebylo marné. 

     Ale ta Boží láska k nám nebyla vůbec laciná. Pán Bůh  za ni zaplatil tím, že mnozí ho neuznávají, myslí si, že do světa vůbec nezasahuje, že nečiní  zázraky, které bychom si přáli.  Ale není tomu tak!. Pán Bůh do  našeho svvěta i dnes  zasahuje. Ve víře  v Něho prožíváme že navzdory  jeho chudobě,kterou dobroovlně zvolil kvůli nám, je  stále   slavný a mocný, ale ne tak, že by se   zveličoval, že by byl ješitný. Je  mocný v  tom, že lidem pomáhá i když mnozí o tom často nevědí. Vánoce a velikonce nám vždycky ukazují, že  se stal v Ježíši Kristu člověkem, aby  jeho láska  nás změnila, a s jeho pomocí jsme  dokázali jako On  milovat druhé, nejen sebe a tak vytvářet    nový a lepší svět.                                                                                                    

        Poměry ve světě se proto  ani dnes nezmění samy od sebe. Je nám však nabídnuta  Ježíšova cesta cestu soucitu  s lidmi trpícími,  cesta lásky a pomoci těm, ktetří jsou na tom špatně.My tuto cestu lásky často odmítáme, ale každé vánoce nás před ní staví.Odmítíme ji, že jí nejsme schopni. Ale každé vánoce nám ji zvěstují. Boží mocná  láska vede k štědrosti, k tomu co obykle je nám cizí. Aspoň jednou do roka, na Štědrý den  o vánocích můžeme být najednou trochu  jiní, nemyslet jen na sebe a  dávat si dávat dárky.

     Ovšem veliká komplikce je v tom, že tato Bohem dobrovolně  zvolená chudoba mnohým  ztěžuje  víru v Boha, protože ho cheme mít  mocného a slavného a ne chudého a neúspěšného. .  Ale jen   takový  biblický Bůh , plný lásky,  nám rozumí    je  při nás a s námi, když nám není dobře, protože to vše také sám prožil.  V tom Božím člověčenství je Pán Bůh tak  slavný tak jak nikdo z lidí   nebyl a nebude. Jeho zázraky, které často nevidíme,  nás nepřivedou k víře v  Něho. Uvěříme v Něho  až když jsme strženi a uchváceni  jeho seobeobětnou láskou , a když  uznáme, že ji potřebujeme.    

     Ale jednou, to je naše naděje, se plně zjeví Boží sláva a uvidí ji vidět všichni lidé.Všechno zlo bude poraženo. Dobro nadobro zvítězí nad zlem, naplní se všechny  naše touhy  a  přání, tak jak se částečně  už stalo  při vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Už  začal už    nový svět, v němž bude mít   nakonec poslední slovo Bůh a  ne zlo, které nás stále  tak děsí.  Věříme v  Boha, který je mocný ve své chudobě lásky,  protože opravdu  mocný je jen  ten, kdo zachraňuje  člověka i tento svět.