kázání 29. 7. 2007, Lk 11.14-20

čtení Kaz 9.10-18, text kázání Lk 11.14-20
Sestry a bratří, evangelista Lukáš Ježíšův čin popsal za pomoci pouhých tří vět. ?Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily.? Zlý duch byl vyhnán, němý promluvil. Někdo je uzdraven, osvobozen od své svázanosti, zakusí zvláštním způsobem setkání s Ježíšem. Jenže ne vždycky se najde zástup, který chválí Boha a raduje se z toho, že jednomu nemocnému bylo pomoženo. Často vyvolá takové uzdravení vášnivé diskuse okolí, jestli to, co se událo, není náhodou od zlého? Jestli je to správné a možné?nebo zda nejde jen o trik. Zástupy se divily a chce se mi divit také. Takové uzdravení není samozřejmé, neděje se každý den, máme s ním sotva zkušenost. A protože vymítání zlého ducha i uzdravení nemoci jsou svého druhu zázraky, nepřekvapují mne lidé v zástupu, kteří se divili.
Někteří z nich řekli: ?Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů?. Tu sílu mu asi dávají nejvyšší temné síly, s nimiž je ve spojení. Jinak si to neumíme vysvětlit. Protože bojuje s přispěním ďábla samého, Belzebula, má moc nad ostatními zlými duchy. Ti byli s úsudkem brzy hotovi, už se jim v životě přihodilo, že aby zmizela určitá síla, je potřeba užít větší. Dočista přehlédli to důležité ? z němého vyšel zlý duch němoty a začal mluvit. A přehlédli i Ježíše, který už delší dobu nejen pomáhal lidem z vězení těla a také duše, ale především kázal o Božím království.
Druzí ho chtěli podrobit zkoušce, doslova pokoušet ? žádali od něj znamení z nebe. Snad kdyby měli nevyvratitelný důkaz, že to, co se stalo, pochází od Boha, uvěřili by Ježíšovi. Sice by mu rádi důvěřovali, ale musí si ho prověřit. Asi není nic špatného na tom, že člověk nechce naletět každému, koho potká. Ježíš však , a to si už tenkrát mohli všimnout, nebyl jedním z mnoha léčitelů. Jeho slova, činy, víra, ke které zval, životní okolnosti ? to vše do sebe zvláštně zapadalo?
Sestry a bratři, setkáváme se s různými pochybnostmi u sebe i u druhých. Je těžké věřit tomu, co není naší vlastní zkušeností. Proto se dají pochopit ti, kdo žádají důkazy. Proto mi při prvním přečtení tohoto oddílu vytanula postava Tomáše, kterému říkáme nevěřící. A kterého sžírají opravdové pochybnosti, jakže to s tím Mistrem je. I pro lidi v davu bylo snazší obvinit Ježíše ze spolku s ďáblem, než uvěřit, že za tím, co dělá, stojí Bůh sám. Chtěli ho podrobit zkoušce, takovému důkaznímu řízení a světe div se, Ježíš jejich skepsi nezamete pod stůl, naopak jim trpělivě vysvětluje, oč jde. Jakoby věděl, že jejich podezření je opřené o lidskou zkušenost, která ví, že zlo často potírá větší zlo. O lidskou zkušenost, že leckterý lék může být horší než sama nemoc, a tak může být i zlý duch vyháněn belzebulem.
Ale pozor! Ježíš nesouhlasí s tím, že když se povede něco dobrého ? když je pomoženo člověku, bude za tím spiknutí nebo manipulace s nečistými silami. Každé uzdravení a vyhnání démona je věc dobrá. Není výsledkem nějakých hrátek s čertem, zlo přeci nebude potírat samo sebe. Satan nepůjde proti sobě, proč by vykonával co dobrého? Kde se opravdu léčí, kde bývají lidé vysvobozeni ze všelijakých vazeb zla, tam za tím určitě nestojí ten Zlý. Za záchranou stojí Bůh, který zbavuje od zlého a jehož království Ježíš zpřítomňuje. Proto jim řekl: ?Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci??
Ježíš tu připouští, že démony vymítají úspěšně i učedníci farizeů, tedy učedníci, kteří nepatří k Němu. I ti, kteří nejsou z Ježíšova ovčince, mohou léčit a vymítat zlo. Ježíš jim neupírá, že i oni dovedou umenšovat lidskou bolest. A my se z toho můžeme radovat. Můžeme být vděčni za kohokoliv ? ať je to křesťan nebo není - za kohokoliv, kdo zbavuje bolestí a úzkostí, kdo léčí. Můžeme být vděčni Pánu Bohu za lékaře a bylinkáře, psychoterapeuty i léčitele, pokud jejich konání přinese úlevu a osvobození. Pokud není jen nějakým trikem, ale opravdu odpomůže od sil bolesti a zmaru.
Ježíš pokračuje: ?Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.? Přináším přímý pozdrav z nebe o tom, co je Boží vůle. Bůh chce, abychom, mluvili, viděli, slyšeli, chodili, přeje si svět napravený k původnímu Božímu řádu. Přeje životu. A v Ježíšově působení nám zjevuje, že nás jeho království zastihlo. Ještě tu ale není natrvalo. Podobně jako voláme zbav nás od zlého, voláme také přijď království Tvé. Co má přijít, ještě tu není. Ještě jsme ve světě, kde zlí duchové posednou, koho chtějí a nezeptají se nejdřív, jestli se člověk něčím provinil. Ubytují se v duši a těle toho, kdo si to ani podle našich měřítek nezaslouží. Ještě stále jsme ve světě, kde zlo je nevypočitatelné a nepodléhá určitému řádu, a právě v té libovůli je hrozné. Žijeme ještě před příchodem Božího království v plnosti a tak nás z ničeho nic může potkat něco zlého. Jsme trochu jako ty ryby lapené do sítí o kterých psal Kazatel, jako ti ptáci chytaní do osidel. Kazatel to píše s vědomím, že v naší časnosti to tak chodí. Dějí se věci zlé a smutné, nechtějte od časnosti, aby byla věčností. Setkáváme se s nevysvětlitelnými událostmi, se zlými náhodami a nelze se proti nim bránit. Lze je jen unést, lze v modlitbě čekat na vysvobození, které někdy přichází až s koncem života.
Sestry a bratři, co má přijít, tu ještě není. Přesto naše naděje trvá v Kristu Ježíši, který přináší vysvobození ze zlých nahodilostí lidí postižených, posedlých, malomocných, nemocných. A přináší je skrze své posly i dnes, i tady v Bystřici a v Novém Městě najdeme stopy, které činí lidé ve jménu Ježíše Krista.
Můžeme se divit, jako ti v zástupu, kteří jen přihlíželi. Ale můžeme si také všímat toho uzdravujícího kolem a chválit Boha. A dokonce můžeme stát jako se to učili Ježíšovi učedníci pod jeho působením při všech nemocných a postižených, ulehčovat jim jejich úděl, jak jen umíme. I tohle mudrc Kazatel rozpoznal, když vybízí, abychom vše, co máme konat, dělali podle svých sil. A když na nás dopadne bolest a zlo jako síť na ryby, pak je zkusme unést a opřít se o Ježíše, který je naším Spasitelem a trpělivě očekávat Boží království. Amen