Kázání

1 Sam 22 a 23, Bůh a naše hořkost

1Sam 22; 23,1-13

David prchal před Saulem. Po cestě se stavil v Nobu a kněz Achimelek mu dal posvátné chleby. Achimelek na to doplatil. On i dalších 84 kněží. Byli ubiti, umláceni k smrti. Za to, že poskytli pomoc člověkovi, na kterého král vydal zatykač.

David našel dočasné útočiště v jeskyni Adulámu. Dozvěděli se to jeho bratři a celý dům jeho otce že tam David je, a sestoupili tam k němu.

Mk 14, 32-42 ...ale ne, co já chci...

Zahrada v Getsemane bylo to místo, kde Ježíš prožil svůj nejtěžší zápas. Tolikrát předtím se střetl s lidmi, hádal se s farizeji, jeho učedníci mu nerozuměli? Tyhle zápasy a spory s lidmi jsou těžké. Dobře to známe, jak nás vyvádí z míry, když nedokážeme někdy ani těm nejbližším vysvětlit, na čem nám záleží, v čem vidíme problém, co je pro nás důležité.

1 Sam 21, Ponížení prchajících pryč

David se rozloučil a prchá pryč do vyhnanství. Stává se tak jedním z mnoha. Kdo to kdy spočítá, kolik lidí opouštělo tajně svou zemi a prchalo pryč. David k Pelištejcům, Josef s Marií do Egypta, pronásledovaní křesťané, biskup Vojtěch, Komenský, Židé z mnoha zemí Evropy, naši vrstevníci před komunisty, dnes z Iráku a mnoha dalších zemí. Společné ve všech dobách mají, že nevědí, co je čeká zítra, koho potkají, kde budou spát.

Gn 3 Jak je to možné?

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: ?Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.?
?Hospodin Bůh zavolal na člověka: ?Kde jsi?? On odpověděl: ?Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se.?
1. Mojžíšova 2,15-17 a 3,1-10

1 Sam 20 Loučení, pak smutek. Co s tím? (23.2.2003)

Na útěku před Saulem si jde David postěžovat Jonatanovi. Ptá se - co jsem provedl? Jaký je můj zločin? Co se děje? Co se to děje na královském dvoře mezi mnou a Saulem? Otázky, mlčení, hledání odpovědí. Dva dospělí muži. Jsou spolu rádi a spolu hovoří. Sdělují jeden druhému své otázky, své úzkosti, ptají se proč. Jonatan si myslí, že Saul už se na Davida nehněvá. David si to nemyslí.

2 Kor 4,7-10 Bůh nemá lepší nádoby (9.2.2003)

2 Korintským 4,7-10

Co je ten poklad? Co jsou ty hliněné nádoby? Jak to patří dohromady?
Poklad v hliněných nádobách. Vždyť se to může rozbít, poklad se vysype, před zloději není pořádně chráněn. Který pošetilec by schoval to, co je mu nejdražší, do podivné křehké nádoby? Vždyť to nic nevydrží Pořádný trezor je potřeba na takový poklad pořídit, aby se k němu nikdo nedostal.

Mi 7,18-20 Do mořských hlubin... (5.1.2003)

Micheáš 7,18-20
Byla jsem nedávno přítomna rozhovoru o situaci v podnikatelské sféře. Zazněla tam věta: ?musíš bejt tvrdej, jak nejseš tvrdej, končíš, neobstojíš.? Ta věta je vytržená ze souvislosti, pravda, ale zazněla tam a v jiných obměnách ji čas od času asi slýcháme mnozí.
A jinou větu jsem četla den předtím. V té knize šlo o odpuštění: ?jakákoli nesnášenlivost a neochota odpustit je výsměchem Bohu, na jehož neskonale větší odpuštění jsme všichni odkázáni.?

Přátelství a sebelítost

158,1
Pojďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho. Nebo Hospodin jest Bůh veliký,král veliký nade všecky bohy.
On je zajisté Bůh náš a my jsme lid pastvy jeho.
16
Hospodine, Bože svatý a věčný,
společně očekáváme tvé slovo i toto nedělní jitro. Jsme zvláštním společenstvím. Rozhodně nejsme bez chyb. Mluvíme o naději a jsme plni skleslosti.
Mluvíme o víře a nedokážeme se zbavit pochybností.
Chtěli bychom tě následovat, a snad tě i následujeme, ale často jen tak tak kulháme a padáme.

Cizinci a domácí

161,1

Chvalte Hospodina všichni národové a velebte ho všichni lidé. Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho a pravda Hospodinova na věky. Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý. Neboť na věky trvá milosrdenství jeho.

Proste, a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno.
Neboť každý kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Ef 2,19-22

Iz 42,1-4 (13.1.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1

Introit: Pojďte, prozpěvujme Hospodinu, jásejme skále spasení našeho. Předstupme před obličej jeho s písní, chvalami a zpěvem žalmů jásejme jemu. Neboť Hospodin je Bůh veliký a král veliký nade všecky bohy. Ž 95,1-3

P: 19 Bože náš, slávu tvou

Skutky 16,11-15 (3.2.2002)

Hana Pfannová

P: 549,1

Introit: Ž 119,89-90.105

P: 24 Tvá Bože je všechna země

M: Pane, přicházíme z různých míst a s různým očekáváním. A přinášíme s sebou svoje všelijak zraněná srdce i svá radostná očekávání. A ty přicházíš také. Stále jiný, stále nový ve svém slovu, a přece tentýž, jak tě poznaly generace před námi. Ty jsi ten, o kterém zpívali písně proroci, ty jsi ten, kterého mezi nás přinesl Ježíš Kristus.

Lukáš 9,57-62 (1.3.2002)

Hana Pfannová

P: 150,1

Introit: Ž 34,16.23

P: 86, 1-5 Nakloň, Pane, ucha svého

M: Pane, stojíme před tebou se svými bolestmi i nadějemi, se svou minulostí i s tím, co teprve čekáme - a jsme vděční. Jsme vděční za tvoji blízkost - protože už pro nás nejsi daleko, poslal jsi mezi nás svého Syna a překlenul jsi propast, která dělila nás nesvaté od tebe svatého.

Lukáš 23, 44-49 (29.3.2002)

Hana Pfannová

P: 320,1 Ó hlavo plná trýzně

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy (Ga 1,3-4a).

Introit: Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili (Iz 53,1-3).

P: 77,1-4 V těžký čas

Židům 13,20-21a (14.4.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1

Introit: Ž 86,4b.5

P: 23 Hospodin ráčí sám pastýř můj býti

M: Svatý Bože, Tvůj vzkříšený syn je světlo a tma v něm není. To je naše naděje i ve chvílích, kdy se zdá, že nás temnoty obsáhnou.

Tvůj vzkříšený Syn je láska a není v něm chlad. On je s námi, vede nás k sobě, a my smíme ze svých srdcí vyhánět chlad a vpouštět dovnitř lásku. Tvůj vzkříšený syn je život. On nás vede k životu plnému a dobrému. Prosíme, dávej nám svého Ducha, abychom se tvému slovu nezatvrdili.

L 10, 38-41 Marie a Marta (28.4.2002)

P: 98,1

Introit: Ž 66,1-2.4

P: By 66, NM 9

M: Pane, Bože věrný, obracíme se k tobě ve víře jako k našemu Pánu. Stojíme tu s díky za to, co jsme mohli přijmout od tebe i od svých bližních. Stojíme tu také s očekáváním, že Tvá blízkost bude s námi při všech příštích krocích.

Děkujeme ti, že jsi nám dal dnešní den, že nám dáváš sdílet radost i víru a naději spolu s ostatními bratry a sestrami, že tu nejsme sami, děkujeme ti za přátelství a lásku, která nás podpírá.

Láska po povodních (25.8.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pomoc naše a počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věčný ve svém milosrdenství a díla rukou svých nikdy neopouští.

8

Pane, Otče náš,

tebe chválíme a oslavujeme, tebe velebíme. U tebe je smíření a pokoj, neboť po tvé pravici je tvůj syn, náš Spasitel, který nás s tebou smířil a pro nás zemřel.

My tě nyní z celého srdce prosíme o tvé slovo. Sesílej nám ho prosíme tak, aby nás očišťovalo, sílilo a obnovovalo.

Vánoce, co se děje? (25.12.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davidova, abychom jej ctili a byli vysvobozeni z rukou nepřátel a strachu. Amen. (L 1,68.75)

281

Modlitba:

Z celého srdce tě Bože velebíme a ctíme. Tvůj syn přišel, aby byl roven nám, chatrným a hříšným lidem. Stal se nám bratrem a zachráncem.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání