Kázání

Mi 7,18-20 Do mořských hlubin... (5.1.2003)

Micheáš 7,18-20
Byla jsem nedávno přítomna rozhovoru o situaci v podnikatelské sféře. Zazněla tam věta: ?musíš bejt tvrdej, jak nejseš tvrdej, končíš, neobstojíš.? Ta věta je vytržená ze souvislosti, pravda, ale zazněla tam a v jiných obměnách ji čas od času asi slýcháme mnozí.
A jinou větu jsem četla den předtím. V té knize šlo o odpuštění: ?jakákoli nesnášenlivost a neochota odpustit je výsměchem Bohu, na jehož neskonale větší odpuštění jsme všichni odkázáni.?

Přátelství a sebelítost

158,1
Pojďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho. Nebo Hospodin jest Bůh veliký,král veliký nade všecky bohy.
On je zajisté Bůh náš a my jsme lid pastvy jeho.
16
Hospodine, Bože svatý a věčný,
společně očekáváme tvé slovo i toto nedělní jitro. Jsme zvláštním společenstvím. Rozhodně nejsme bez chyb. Mluvíme o naději a jsme plni skleslosti.
Mluvíme o víře a nedokážeme se zbavit pochybností.
Chtěli bychom tě následovat, a snad tě i následujeme, ale často jen tak tak kulháme a padáme.

Cizinci a domácí

161,1

Chvalte Hospodina všichni národové a velebte ho všichni lidé. Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho a pravda Hospodinova na věky. Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý. Neboť na věky trvá milosrdenství jeho.

Proste, a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno.
Neboť každý kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Ef 2,19-22

Iz 42,1-4 (13.1.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1

Introit: Pojďte, prozpěvujme Hospodinu, jásejme skále spasení našeho. Předstupme před obličej jeho s písní, chvalami a zpěvem žalmů jásejme jemu. Neboť Hospodin je Bůh veliký a král veliký nade všecky bohy. Ž 95,1-3

P: 19 Bože náš, slávu tvou

Skutky 16,11-15 (3.2.2002)

Hana Pfannová

P: 549,1

Introit: Ž 119,89-90.105

P: 24 Tvá Bože je všechna země

M: Pane, přicházíme z různých míst a s různým očekáváním. A přinášíme s sebou svoje všelijak zraněná srdce i svá radostná očekávání. A ty přicházíš také. Stále jiný, stále nový ve svém slovu, a přece tentýž, jak tě poznaly generace před námi. Ty jsi ten, o kterém zpívali písně proroci, ty jsi ten, kterého mezi nás přinesl Ježíš Kristus.

Lukáš 9,57-62 (1.3.2002)

Hana Pfannová

P: 150,1

Introit: Ž 34,16.23

P: 86, 1-5 Nakloň, Pane, ucha svého

M: Pane, stojíme před tebou se svými bolestmi i nadějemi, se svou minulostí i s tím, co teprve čekáme - a jsme vděční. Jsme vděční za tvoji blízkost - protože už pro nás nejsi daleko, poslal jsi mezi nás svého Syna a překlenul jsi propast, která dělila nás nesvaté od tebe svatého.

Lukáš 23, 44-49 (29.3.2002)

Hana Pfannová

P: 320,1 Ó hlavo plná trýzně

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy (Ga 1,3-4a).

Introit: Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili (Iz 53,1-3).

P: 77,1-4 V těžký čas

Židům 13,20-21a (14.4.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1

Introit: Ž 86,4b.5

P: 23 Hospodin ráčí sám pastýř můj býti

M: Svatý Bože, Tvůj vzkříšený syn je světlo a tma v něm není. To je naše naděje i ve chvílích, kdy se zdá, že nás temnoty obsáhnou.

Tvůj vzkříšený Syn je láska a není v něm chlad. On je s námi, vede nás k sobě, a my smíme ze svých srdcí vyhánět chlad a vpouštět dovnitř lásku. Tvůj vzkříšený syn je život. On nás vede k životu plnému a dobrému. Prosíme, dávej nám svého Ducha, abychom se tvému slovu nezatvrdili.

L 10, 38-41 Marie a Marta (28.4.2002)

P: 98,1

Introit: Ž 66,1-2.4

P: By 66, NM 9

M: Pane, Bože věrný, obracíme se k tobě ve víře jako k našemu Pánu. Stojíme tu s díky za to, co jsme mohli přijmout od tebe i od svých bližních. Stojíme tu také s očekáváním, že Tvá blízkost bude s námi při všech příštích krocích.

Děkujeme ti, že jsi nám dal dnešní den, že nám dáváš sdílet radost i víru a naději spolu s ostatními bratry a sestrami, že tu nejsme sami, děkujeme ti za přátelství a lásku, která nás podpírá.

Láska po povodních (25.8.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pomoc naše a počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věčný ve svém milosrdenství a díla rukou svých nikdy neopouští.

8

Pane, Otče náš,

tebe chválíme a oslavujeme, tebe velebíme. U tebe je smíření a pokoj, neboť po tvé pravici je tvůj syn, náš Spasitel, který nás s tebou smířil a pro nás zemřel.

My tě nyní z celého srdce prosíme o tvé slovo. Sesílej nám ho prosíme tak, aby nás očišťovalo, sílilo a obnovovalo.

Co slyší Jan (15.12.2002)

Daniel Ženatý

264,1

Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, ukaž nám svou spásu. Ž 85,5.8

85

Milosrdný Bože, přicházíme k tobě. Někteří obtížení vinami a nesplněnými úkoly, někteří zlehka a s radostí nad krásným jitrem a novým dnem.

Vidíš nás, jak jsme někteří zbaveni odvahy ještě něco dělat, když už se to tolikrát nepovedlo Vidíš naše touhy a naše přání, vidíš naše cíle spojené s malými nebo velkými nadějemi.

Hněv učedníků (21.4.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Hlahol Hospodinu celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase

19

Hospodine Otče:

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých. Proto jsme zde shromážděni. S úžasem stojíme před největším ze tvých mocných činů.

Děkujeme ti, žes napravil, co lidská vina, naše vina zkazila.

Ty jsi Vzkříšenému svěřil veškerou moc na nebi i na zemi.

Dvojpřikázání (17.3.2002)

Daniel Ženatý

320,1

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků.

Pro jméno své Hospodine odpusť nepravost mou, neboť jest veliká.

Ostříhej duše mé a vytrhni mne, ať nejsem zahanben, neboť v tebe doufám. (Ž 25)

Tobě, Otče náš, patří sláva a čest.

I tehdy ti patří, když s námi to nijak slavně nevypadá.

Když nás zmáhá všelijaká ubohost a máme se zač stydět.

Ty jsi vyvýšený i tehdy, když my jsme ponížení.

Ty jsi stálý, když my těkáme.

Ty jsi věrný, když mi selháváme.

Ducha neuhašujte (19.5.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Amen

47

Modlitba ? Ag II str 186

Čtení Ž 145,1-12

371

kázání

1.Tes 5,19 - Plamen Ducha neuhašujte.

Ananiáš a Zafira (9.6.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své stezce.

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý. Neboť na věky trvá milosrdenství jeho.

138

Hospodine Otče:

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých. S úžasem stojíme před největším ze tvých mocných činů.

Děkujeme ti, žes napravil, co lidská vina, naše vina zkazila.

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých a svěřil jsi mu veškerou moc na nebi i na zemi.

Naplnění je blízko (28.7.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Plesej Hospodinu všecka země, zpívejte Žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.

Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati tobě bude, Hospodine, žalmy zpívat bude jménu tvému.

92

Bože a Spasiteli náš, toužíme slyšet tvůj hlas. Prosíme, promlouvej k nám. Učiň ten zázrak, že uslyšíme tvé slovo. Nemáme na ně nárok.

Dej ať slyšíme slovo napomenutí, to my pyšní, dej ať slyšíme slovo potěšení, to my zoufalí, dej ať slyšíme slovo naděje a radosti, to my všichni.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání