Kázání

Ananiáš a Zafira (9.6.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své stezce.

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý. Neboť na věky trvá milosrdenství jeho.

138

Hospodine Otče:

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých. S úžasem stojíme před největším ze tvých mocných činů.

Děkujeme ti, žes napravil, co lidská vina, naše vina zkazila.

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých a svěřil jsi mu veškerou moc na nebi i na zemi.

Naplnění je blízko (28.7.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Plesej Hospodinu všecka země, zpívejte Žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.

Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati tobě bude, Hospodine, žalmy zpívat bude jménu tvému.

92

Bože a Spasiteli náš, toužíme slyšet tvůj hlas. Prosíme, promlouvej k nám. Učiň ten zázrak, že uslyšíme tvé slovo. Nemáme na ně nárok.

Dej ať slyšíme slovo napomenutí, to my pyšní, dej ať slyšíme slovo potěšení, to my zoufalí, dej ať slyšíme slovo naděje a radosti, to my všichni.

Skutky 7,59 (16.6.2002)

Hana Pfannová

P: 161,1

Introit: Síla má a písnička má je Hospodin, on byl můj vysvoboditel. Toto je den, který učinil Hospodin, a proto radujme se a veselme se v něm. Ž 118,14.24

P: 179 I hvězdy a slunce

M: Společně se pomodlíme modlitbu z Broučků Jana Karafiáta:

Ó náš milý Bože, povstali jsme z lože, a pěkně tě prosíme, dej, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme.

2 Královská 25,8-12 (4.8.2002)

Hana Pfannová

P: 161,1 Tebe Bože chválíme

Introit: Pl 3,22-24

P: 46 Bůh sám je naše útočiště

M: Pane, děkujeme ti za nový den, chceme ho přijmout jako další dar se vším, co v něm prožijeme. Děkujeme ti za setkání s lidmi. Přicházíme sem a chceme se připojit k radosti a důvěře žalmisty, který na tebe spoléhá. Ale ty víš, co všechno nás tíží, co nedovedeme nechat za dveřmi tohoto domu, kostela. Přijmi nás tak, neseme před tebe všechno, sami sebe se všemi bolestmi.

Levi a jeho přátelé (17.11.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Z toho se radujte.

85

Modlitba:

Pane, ty vnášíš do našeho světa svou milost. Naplňuješ jí naše dny. Někdy na ni čekáme, přijímáme ji vděčně a s radostí. Jindy se zdráháme, protože se bojíme, že mám nehodným nepatří. Odpusť nám, jestliže o tvé milosti někdy neumíme slyšet, neumíme ji vidět, nevíme, jak z ní žít.

Mk 2,23-28 sobota a co je opravdu důležité (24.11.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1 Samému Bohu sláva, čest

Introit: Ž 119,57-58

P:33 Rozveselte se v Hospodinu

M: Pane, ve tvém jménu jsme shromážděni, Bože věrný, a stojíme před tebou v modlitbě, tak, jak jsme, v naději, že jsi nám blízko. Děkujeme za to, že se ti nemusíme skrývat, že se před tebou nemusíme přetvařovat, že jsi nás pozval do svobodného vztahu s tebou. Děkujeme za dnešní den, ve kterém smíme dělat nové kroky.

Misie, oddělení, vytrvalost (30.6.2002)

Daniel Ženatý

161,1
Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Ž 30,5-6a
164
Ag II 259
Čtení L 5,1-11

Křest Miroslav Smrček a Jakub Graňák

By 637; NMnM 681

Kázání:
2 Tes 3,1-2.5
Dále pak, bratři, modlete se za nás, aby slovo Páně rozmáhala se a slaveno bylo, jako i u vás. Abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Nebo ne všech jest víra.

Vánoce, co se děje? (25.12.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davidova, abychom jej ctili a byli vysvobozeni z rukou nepřátel a strachu. Amen. (L 1,68.75)

281

Modlitba:

Z celého srdce tě Bože velebíme a ctíme. Tvůj syn přišel, aby byl roven nám, chatrným a hříšným lidem. Stal se nám bratrem a zachráncem.

Zj 3,8 Otevřené dveře (1.1.2003)

Zj 3,8
?Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.?
Sestry a bratři, máme před sebou otevřené dveře. To nám vzkazuje Kristus. Ať nás to provází jako vize nad příštími dny, nad novým rokem, jako pohled, představa, která se nese nade dny. ?Otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít.? ?Postavil jsem před tebou dveře otevřené, a žádný jich nemůže zavříti.?

Odpuštění je víc než uzdravení (3.11.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Chvalte Hospodina všichni národové a velebte ho všichni lidé. neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky.

167

Modlitba:Svatý Bože, probuzeni do nového jitra tobě vzdáváme chválu a děkujeme. Za tvou věrnost, s níž nás provázíš. Děkujeme za vše co od tebe přijímáme. Děkujeme za to, že svou víru nemusíme žít sami. Za to, že jsme obklopeni těmi, kdo také tobě věří a na tebe spoléhají.

Ezau a Jákob (1.9.2002)

Daniel Ženatý

Genesis 25,19-34

?Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený a řekl Jákobovi. ?Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti?? Jákob však řekl: ?Prodej mi dnes své prvorozenství!? Ezau na to odvětil: ?Stejně mám blízko k smrti, k čemu mi je prvorozenství!? ?

Neodhazujme důvěru - Židům 10,(32)35-36 (15.9.2002)

Hana Pfannová

P: 111,1 Slavit budu Boha svého

Introit: Hospodin praví: Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.. Lv 26,13

P: 42 Jako jelen mučen žízní

M: Bože, okoušíme denně tvé milosrdenství, tvou pravdu a tvou spravedlnost. Toužíme i dnes je přijmout jako tvůj dar.

Vidíš, jak je nám to často zatěžko být také milosrdní, pravdiví a spravedliví. Nic před tebou neskrýváme. Prosíme, odpusť nám.

Doufám a nebojím se - Iz 12,2 (22.9.2002)

Hana Pfannová

(konfirmace)

P:161,1

Introit: Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána, jeho věrnost je neskonalá. Pl 3,22-23

P: Ž 98 Zpívejte Pánu nové písně

Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti za dnešní neděli. Děkujeme, že jsi nás dovedl k tomuto dni, že jsi při nás stál, když se rodila naše víra, když jsme se rozhodovali. Děkujeme, že tvoje slovo mohou slyšet všichni, mladí i staří, děti, naši rodiče i prarodiče. Děkujeme, že jsi nám dal naše blízké, že tu dnes smíme být s nimi.

Veselím se - Ž 122,1 (13.10.2002)

Hana Pfannová

P: 111,1 Slavit budu Boha svého

Introit: Ž 3,4-5

P: 138 Srdcem celým tebe, Pane

M: Pane Bože, další den jsi přidal k našemu životu a my Ti za něj děkujeme. Děkujeme za novou příležitost k setkání s lidmi i s Tebou. Děkujeme Ti za to, co máme, protože všechno je z Tvé milosti. Děkujeme Ti za život; za to, že máme co jíst i kde bydlet. Děkujeme za všechny své blízké, které máme okolo sebe. Děkujeme za lásku, za přátelství, za pozornost druhých.

Nástroje k unesení života (31.12.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

138

Bože a Pane náš, okoušíme pravdivost slov, že dnové člověka jsou jako tráva. Plynou závratně rychle. Roky končí a začínají, letopočty se mění, nestačíme se ani pořádně ohlížet, nestačíme se ani pořádně dívat dopředu. V takovém rozpoložení okoušíme pravdivost slov, že tvé milosrdenství je stálé. Že díla rukou svých neopouštíš. Že nebe i země pominou, ale tvé slovo zůstává na věky.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání