Příspěvky z roku 2002

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Nástroje k unesení života (31.12.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

138

Bože a Pane náš, okoušíme pravdivost slov, že dnové člověka jsou jako tráva. Plynou závratně rychle. Roky končí a začínají, letopočty se mění, nestačíme se ani pořádně ohlížet, nestačíme se ani pořádně dívat dopředu. V takovém rozpoložení okoušíme pravdivost slov, že tvé milosrdenství je stálé. Že díla rukou svých neopouštíš. Že nebe i země pominou, ale tvé slovo zůstává na věky.

Zj 3,8 Otevřené dveře (1.1.2003)

Zj 3,8
?Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.?
Sestry a bratři, máme před sebou otevřené dveře. To nám vzkazuje Kristus. Ať nás to provází jako vize nad příštími dny, nad novým rokem, jako pohled, představa, která se nese nade dny. ?Otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít.? ?Postavil jsem před tebou dveře otevřené, a žádný jich nemůže zavříti.?

Vánoce, co se děje? (25.12.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davidova, abychom jej ctili a byli vysvobozeni z rukou nepřátel a strachu. Amen. (L 1,68.75)

281

Modlitba:

Z celého srdce tě Bože velebíme a ctíme. Tvůj syn přišel, aby byl roven nám, chatrným a hříšným lidem. Stal se nám bratrem a zachráncem.

Co slyší Jan (15.12.2002)

Daniel Ženatý

264,1

Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, ukaž nám svou spásu. Ž 85,5.8

85

Milosrdný Bože, přicházíme k tobě. Někteří obtížení vinami a nesplněnými úkoly, někteří zlehka a s radostí nad krásným jitrem a novým dnem.

Vidíš nás, jak jsme někteří zbaveni odvahy ještě něco dělat, když už se to tolikrát nepovedlo Vidíš naše touhy a naše přání, vidíš naše cíle spojené s malými nebo velkými nadějemi.

Mk 2,23-28 sobota a co je opravdu důležité (24.11.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1 Samému Bohu sláva, čest

Introit: Ž 119,57-58

P:33 Rozveselte se v Hospodinu

M: Pane, ve tvém jménu jsme shromážděni, Bože věrný, a stojíme před tebou v modlitbě, tak, jak jsme, v naději, že jsi nám blízko. Děkujeme za to, že se ti nemusíme skrývat, že se před tebou nemusíme přetvařovat, že jsi nás pozval do svobodného vztahu s tebou. Děkujeme za dnešní den, ve kterém smíme dělat nové kroky.

Levi a jeho přátelé (17.11.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Z toho se radujte.

85

Modlitba:

Pane, ty vnášíš do našeho světa svou milost. Naplňuješ jí naše dny. Někdy na ni čekáme, přijímáme ji vděčně a s radostí. Jindy se zdráháme, protože se bojíme, že mám nehodným nepatří. Odpusť nám, jestliže o tvé milosti někdy neumíme slyšet, neumíme ji vidět, nevíme, jak z ní žít.

Odpuštění je víc než uzdravení (3.11.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Chvalte Hospodina všichni národové a velebte ho všichni lidé. neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky.

167

Modlitba:Svatý Bože, probuzeni do nového jitra tobě vzdáváme chválu a děkujeme. Za tvou věrnost, s níž nás provázíš. Děkujeme za vše co od tebe přijímáme. Děkujeme za to, že svou víru nemusíme žít sami. Za to, že jsme obklopeni těmi, kdo také tobě věří a na tebe spoléhají.

Veselím se - Ž 122,1 (13.10.2002)

Hana Pfannová

P: 111,1 Slavit budu Boha svého

Introit: Ž 3,4-5

P: 138 Srdcem celým tebe, Pane

M: Pane Bože, další den jsi přidal k našemu životu a my Ti za něj děkujeme. Děkujeme za novou příležitost k setkání s lidmi i s Tebou. Děkujeme Ti za to, co máme, protože všechno je z Tvé milosti. Děkujeme Ti za život; za to, že máme co jíst i kde bydlet. Děkujeme za všechny své blízké, které máme okolo sebe. Děkujeme za lásku, za přátelství, za pozornost druhých.

Doufám a nebojím se - Iz 12,2 (22.9.2002)

Hana Pfannová

(konfirmace)

P:161,1

Introit: Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána, jeho věrnost je neskonalá. Pl 3,22-23

P: Ž 98 Zpívejte Pánu nové písně

Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti za dnešní neděli. Děkujeme, že jsi nás dovedl k tomuto dni, že jsi při nás stál, když se rodila naše víra, když jsme se rozhodovali. Děkujeme, že tvoje slovo mohou slyšet všichni, mladí i staří, děti, naši rodiče i prarodiče. Děkujeme, že jsi nám dal naše blízké, že tu dnes smíme být s nimi.

Neodhazujme důvěru - Židům 10,(32)35-36 (15.9.2002)

Hana Pfannová

P: 111,1 Slavit budu Boha svého

Introit: Hospodin praví: Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.. Lv 26,13

P: 42 Jako jelen mučen žízní

M: Bože, okoušíme denně tvé milosrdenství, tvou pravdu a tvou spravedlnost. Toužíme i dnes je přijmout jako tvůj dar.

Vidíš, jak je nám to často zatěžko být také milosrdní, pravdiví a spravedliví. Nic před tebou neskrýváme. Prosíme, odpusť nám.

Ezau a Jákob (1.9.2002)

Daniel Ženatý

Genesis 25,19-34

?Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený a řekl Jákobovi. ?Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti?? Jákob však řekl: ?Prodej mi dnes své prvorozenství!? Ezau na to odvětil: ?Stejně mám blízko k smrti, k čemu mi je prvorozenství!? ?

2 Královská 25,8-12 (4.8.2002)

Hana Pfannová

P: 161,1 Tebe Bože chválíme

Introit: Pl 3,22-24

P: 46 Bůh sám je naše útočiště

M: Pane, děkujeme ti za nový den, chceme ho přijmout jako další dar se vším, co v něm prožijeme. Děkujeme ti za setkání s lidmi. Přicházíme sem a chceme se připojit k radosti a důvěře žalmisty, který na tebe spoléhá. Ale ty víš, co všechno nás tíží, co nedovedeme nechat za dveřmi tohoto domu, kostela. Přijmi nás tak, neseme před tebe všechno, sami sebe se všemi bolestmi.

Stránky