Příspěvky chronologicky

2018 (13) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Odpuštění je víc než uzdravení (3.11.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Chvalte Hospodina všichni národové a velebte ho všichni lidé. neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky.

167

Modlitba:Svatý Bože, probuzeni do nového jitra tobě vzdáváme chválu a děkujeme. Za tvou věrnost, s níž nás provázíš. Děkujeme za vše co od tebe přijímáme. Děkujeme za to, že svou víru nemusíme žít sami. Za to, že jsme obklopeni těmi, kdo také tobě věří a na tebe spoléhají.

Levi a jeho přátelé (17.11.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Z toho se radujte.

85

Modlitba:

Pane, ty vnášíš do našeho světa svou milost. Naplňuješ jí naše dny. Někdy na ni čekáme, přijímáme ji vděčně a s radostí. Jindy se zdráháme, protože se bojíme, že mám nehodným nepatří. Odpusť nám, jestliže o tvé milosti někdy neumíme slyšet, neumíme ji vidět, nevíme, jak z ní žít.

Mk 2,23-28 sobota a co je opravdu důležité (24.11.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1 Samému Bohu sláva, čest

Introit: Ž 119,57-58

P:33 Rozveselte se v Hospodinu

M: Pane, ve tvém jménu jsme shromážděni, Bože věrný, a stojíme před tebou v modlitbě, tak, jak jsme, v naději, že jsi nám blízko. Děkujeme za to, že se ti nemusíme skrývat, že se před tebou nemusíme přetvařovat, že jsi nás pozval do svobodného vztahu s tebou. Děkujeme za dnešní den, ve kterém smíme dělat nové kroky.

Co slyší Jan (15.12.2002)

Daniel Ženatý

264,1

Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, ukaž nám svou spásu. Ž 85,5.8

85

Milosrdný Bože, přicházíme k tobě. Někteří obtížení vinami a nesplněnými úkoly, někteří zlehka a s radostí nad krásným jitrem a novým dnem.

Vidíš nás, jak jsme někteří zbaveni odvahy ještě něco dělat, když už se to tolikrát nepovedlo Vidíš naše touhy a naše přání, vidíš naše cíle spojené s malými nebo velkými nadějemi.

Vánoce, co se děje? (25.12.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davidova, abychom jej ctili a byli vysvobozeni z rukou nepřátel a strachu. Amen. (L 1,68.75)

281

Modlitba:

Z celého srdce tě Bože velebíme a ctíme. Tvůj syn přišel, aby byl roven nám, chatrným a hříšným lidem. Stal se nám bratrem a zachráncem.

Zj 3,8 Otevřené dveře (1.1.2003)

Zj 3,8
?Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.?
Sestry a bratři, máme před sebou otevřené dveře. To nám vzkazuje Kristus. Ať nás to provází jako vize nad příštími dny, nad novým rokem, jako pohled, představa, která se nese nade dny. ?Otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít.? ?Postavil jsem před tebou dveře otevřené, a žádný jich nemůže zavříti.?

Nástroje k unesení života (31.12.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

138

Bože a Pane náš, okoušíme pravdivost slov, že dnové člověka jsou jako tráva. Plynou závratně rychle. Roky končí a začínají, letopočty se mění, nestačíme se ani pořádně ohlížet, nestačíme se ani pořádně dívat dopředu. V takovém rozpoložení okoušíme pravdivost slov, že tvé milosrdenství je stálé. Že díla rukou svých neopouštíš. Že nebe i země pominou, ale tvé slovo zůstává na věky.

KDO UVĚŘÍ NAŠEMU KÁZÁNÍ?

Farní sbor ČCE v Poděbradech a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy svolávají při příležitosti zářijových výročí poděbradského faráře a profesora Josefa B. Jeschkeho (9.9.1902-23.9.1977) na neděli 15. září 2002 do Poděbrad tématické shromáždění: KDO UVĚŘÍ NAŠEMU KÁZÁNÍ?

VEČER DUCHOVNÍ HUDBY

evangelický kostel ROVEČNÉ
30. 7. 2002
19.00 hod.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
1. 8. 2002
18.00 hod.

Ensemble Musica sacra, Tübingen

Vokální a instrumentální díla
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Henry Purcell
Samuel Scheidt
Johann Gottfried Walther
Heinrich Schütz
Johann Pachelbel
Ingrid Martin, soprán
Gerhard Friedrich Bruns, baryton
instrumentální sólisté

VEDENÍ - LUISE SCHEEL

Stránky