Příspěvky chronologicky

2019 (60) | 2018 (93) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Přátelství a sebelítost

158,1
Pojďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho. Nebo Hospodin jest Bůh veliký,král veliký nade všecky bohy.
On je zajisté Bůh náš a my jsme lid pastvy jeho.
16
Hospodine, Bože svatý a věčný,
společně očekáváme tvé slovo i toto nedělní jitro. Jsme zvláštním společenstvím. Rozhodně nejsme bez chyb. Mluvíme o naději a jsme plni skleslosti.
Mluvíme o víře a nedokážeme se zbavit pochybností.
Chtěli bychom tě následovat, a snad tě i následujeme, ale často jen tak tak kulháme a padáme.

Cizinci a domácí

161,1

Chvalte Hospodina všichni národové a velebte ho všichni lidé. Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho a pravda Hospodinova na věky. Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý. Neboť na věky trvá milosrdenství jeho.

Proste, a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno.
Neboť každý kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Ef 2,19-22

SVATODUŠNÍ SVÁTKY 2002

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.
Jan 3, 8

Poznáme, když fouká vítr. Něco se děje. A poznáme, když nefouká. Je klid a nic se nehne. Obdobně je to s křesťany. Buď s námi něco hýbe, nevíme, odkud to přišlo a kam to směřuje. Nebo se nic nehne a s námi také nic nehne. Duch svatý není tajemná mystická síla.

SLAVNOST KONFIRMACE 2002

V NEDĚLI 22. ZÁŘÍ 2002 V 9.00

V KOSTELE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ. BUDEME SPOLEČNĚ SLAVIT TAKÉ SVÁTOST KŘTU A VEČEŘE PÁNĚ.

KONFIRMAČNÍ ZKOUŠKA SE KONÁ V KOSTELE

V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2002 V 18.30 HODIN.


NAŠI KONFIRMANDI:

NEDĚLE DÍKČINĚNÍ

27. ŘÍJNA 2002

Hospodine, kterýž svlažujež hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Dáváš, aby rostla tráva dobytku, a bylina ku potřebě člověku, abys tak vyvodil chléb z země, a víno, jenž obveseluje srdce člověka.
Žalm 104,13-15

Milé sestry, milí bratři,
svou vděčnost Hospodinu za všechny dary, které nám dává k obživě, vzdáme při bohoslužbách s vysluhováním svaté večeře Páně.

***

Bystřice nad Pernštejnem 7.50
Nové Město na Moravě 9.00
DPS Nové Město 10.35
Blažkov 14.00

ADVENT A VÁNOCE 2002

Pastýři u Betléma slyší dobrou zprávu. Spasitel, Kristus Pán, je blízko. Narodil se jako obyčejné dítě, aby žil s námi. Je chudý, bezbranný, nenápadný. Možná bychom ho přehlédli, nebýt anděla a velikého světla kolem něho. Nebýt bázně, která nás popadla, když jsme si ho všimli.

Misie, oddělení, vytrvalost (30.6.2002)

Daniel Ženatý

161,1
Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Ž 30,5-6a
164
Ag II 259
Čtení L 5,1-11

Křest Miroslav Smrček a Jakub Graňák

By 637; NMnM 681

Kázání:
2 Tes 3,1-2.5
Dále pak, bratři, modlete se za nás, aby slovo Páně rozmáhala se a slaveno bylo, jako i u vás. Abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Nebo ne všech jest víra.

Hněv učedníků (21.4.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Hlahol Hospodinu celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase

19

Hospodine Otče:

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých. Proto jsme zde shromážděni. S úžasem stojíme před největším ze tvých mocných činů.

Děkujeme ti, žes napravil, co lidská vina, naše vina zkazila.

Ty jsi Vzkříšenému svěřil veškerou moc na nebi i na zemi.

Dvojpřikázání (17.3.2002)

Daniel Ženatý

320,1

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků.

Pro jméno své Hospodine odpusť nepravost mou, neboť jest veliká.

Ostříhej duše mé a vytrhni mne, ať nejsem zahanben, neboť v tebe doufám. (Ž 25)

Tobě, Otče náš, patří sláva a čest.

I tehdy ti patří, když s námi to nijak slavně nevypadá.

Když nás zmáhá všelijaká ubohost a máme se zač stydět.

Ty jsi vyvýšený i tehdy, když my jsme ponížení.

Ty jsi stálý, když my těkáme.

Ty jsi věrný, když mi selháváme.

Ducha neuhašujte (19.5.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Amen

47

Modlitba ? Ag II str 186

Čtení Ž 145,1-12

371

kázání

1.Tes 5,19 - Plamen Ducha neuhašujte.

Ananiáš a Zafira (9.6.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své stezce.

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý. Neboť na věky trvá milosrdenství jeho.

138

Hospodine Otče:

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých. S úžasem stojíme před největším ze tvých mocných činů.

Děkujeme ti, žes napravil, co lidská vina, naše vina zkazila.

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých a svěřil jsi mu veškerou moc na nebi i na zemi.

Naplnění je blízko (28.7.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Plesej Hospodinu všecka země, zpívejte Žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.

Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati tobě bude, Hospodine, žalmy zpívat bude jménu tvému.

92

Bože a Spasiteli náš, toužíme slyšet tvůj hlas. Prosíme, promlouvej k nám. Učiň ten zázrak, že uslyšíme tvé slovo. Nemáme na ně nárok.

Dej ať slyšíme slovo napomenutí, to my pyšní, dej ať slyšíme slovo potěšení, to my zoufalí, dej ať slyšíme slovo naděje a radosti, to my všichni.

Láska po povodních (25.8.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pomoc naše a počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věčný ve svém milosrdenství a díla rukou svých nikdy neopouští.

8

Pane, Otče náš,

tebe chválíme a oslavujeme, tebe velebíme. U tebe je smíření a pokoj, neboť po tvé pravici je tvůj syn, náš Spasitel, který nás s tebou smířil a pro nás zemřel.

My tě nyní z celého srdce prosíme o tvé slovo. Sesílej nám ho prosíme tak, aby nás očišťovalo, sílilo a obnovovalo.

Stránky