Příspěvky chronologicky

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Hněv učedníků (21.4.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Hlahol Hospodinu celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase

19

Hospodine Otče:

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých. Proto jsme zde shromážděni. S úžasem stojíme před největším ze tvých mocných činů.

Děkujeme ti, žes napravil, co lidská vina, naše vina zkazila.

Ty jsi Vzkříšenému svěřil veškerou moc na nebi i na zemi.

Dvojpřikázání (17.3.2002)

Daniel Ženatý

320,1

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků.

Pro jméno své Hospodine odpusť nepravost mou, neboť jest veliká.

Ostříhej duše mé a vytrhni mne, ať nejsem zahanben, neboť v tebe doufám. (Ž 25)

Tobě, Otče náš, patří sláva a čest.

I tehdy ti patří, když s námi to nijak slavně nevypadá.

Když nás zmáhá všelijaká ubohost a máme se zač stydět.

Ty jsi vyvýšený i tehdy, když my jsme ponížení.

Ty jsi stálý, když my těkáme.

Ty jsi věrný, když mi selháváme.

Ducha neuhašujte (19.5.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Amen

47

Modlitba ? Ag II str 186

Čtení Ž 145,1-12

371

kázání

1.Tes 5,19 - Plamen Ducha neuhašujte.

Ananiáš a Zafira (9.6.2002)

Daniel Ženatý

158,1

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své stezce.

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý. Neboť na věky trvá milosrdenství jeho.

138

Hospodine Otče:

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých. S úžasem stojíme před největším ze tvých mocných činů.

Děkujeme ti, žes napravil, co lidská vina, naše vina zkazila.

Tys vzkřísil svého Syna z mrtvých a svěřil jsi mu veškerou moc na nebi i na zemi.

Naplnění je blízko (28.7.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Plesej Hospodinu všecka země, zpívejte Žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.

Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati tobě bude, Hospodine, žalmy zpívat bude jménu tvému.

92

Bože a Spasiteli náš, toužíme slyšet tvůj hlas. Prosíme, promlouvej k nám. Učiň ten zázrak, že uslyšíme tvé slovo. Nemáme na ně nárok.

Dej ať slyšíme slovo napomenutí, to my pyšní, dej ať slyšíme slovo potěšení, to my zoufalí, dej ať slyšíme slovo naděje a radosti, to my všichni.

Láska po povodních (25.8.2002)

Daniel Ženatý

549,1

Pomoc naše a počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věčný ve svém milosrdenství a díla rukou svých nikdy neopouští.

8

Pane, Otče náš,

tebe chválíme a oslavujeme, tebe velebíme. U tebe je smíření a pokoj, neboť po tvé pravici je tvůj syn, náš Spasitel, který nás s tebou smířil a pro nás zemřel.

My tě nyní z celého srdce prosíme o tvé slovo. Sesílej nám ho prosíme tak, aby nás očišťovalo, sílilo a obnovovalo.

Iz 42,1-4 (13.1.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1

Introit: Pojďte, prozpěvujme Hospodinu, jásejme skále spasení našeho. Předstupme před obličej jeho s písní, chvalami a zpěvem žalmů jásejme jemu. Neboť Hospodin je Bůh veliký a král veliký nade všecky bohy. Ž 95,1-3

P: 19 Bože náš, slávu tvou

Skutky 16,11-15 (3.2.2002)

Hana Pfannová

P: 549,1

Introit: Ž 119,89-90.105

P: 24 Tvá Bože je všechna země

M: Pane, přicházíme z různých míst a s různým očekáváním. A přinášíme s sebou svoje všelijak zraněná srdce i svá radostná očekávání. A ty přicházíš také. Stále jiný, stále nový ve svém slovu, a přece tentýž, jak tě poznaly generace před námi. Ty jsi ten, o kterém zpívali písně proroci, ty jsi ten, kterého mezi nás přinesl Ježíš Kristus.

Lukáš 9,57-62 (1.3.2002)

Hana Pfannová

P: 150,1

Introit: Ž 34,16.23

P: 86, 1-5 Nakloň, Pane, ucha svého

M: Pane, stojíme před tebou se svými bolestmi i nadějemi, se svou minulostí i s tím, co teprve čekáme - a jsme vděční. Jsme vděční za tvoji blízkost - protože už pro nás nejsi daleko, poslal jsi mezi nás svého Syna a překlenul jsi propast, která dělila nás nesvaté od tebe svatého.

Lukáš 23, 44-49 (29.3.2002)

Hana Pfannová

P: 320,1 Ó hlavo plná trýzně

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy (Ga 1,3-4a).

Introit: Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili (Iz 53,1-3).

P: 77,1-4 V těžký čas

Židům 13,20-21a (14.4.2002)

Hana Pfannová

P: 158,1

Introit: Ž 86,4b.5

P: 23 Hospodin ráčí sám pastýř můj býti

M: Svatý Bože, Tvůj vzkříšený syn je světlo a tma v něm není. To je naše naděje i ve chvílích, kdy se zdá, že nás temnoty obsáhnou.

Tvůj vzkříšený Syn je láska a není v něm chlad. On je s námi, vede nás k sobě, a my smíme ze svých srdcí vyhánět chlad a vpouštět dovnitř lásku. Tvůj vzkříšený syn je život. On nás vede k životu plnému a dobrému. Prosíme, dávej nám svého Ducha, abychom se tvému slovu nezatvrdili.

L 10, 38-41 Marie a Marta (28.4.2002)

P: 98,1

Introit: Ž 66,1-2.4

P: By 66, NM 9

M: Pane, Bože věrný, obracíme se k tobě ve víře jako k našemu Pánu. Stojíme tu s díky za to, co jsme mohli přijmout od tebe i od svých bližních. Stojíme tu také s očekáváním, že Tvá blízkost bude s námi při všech příštích krocích.

Děkujeme ti, že jsi nám dal dnešní den, že nám dáváš sdílet radost i víru a naději spolu s ostatními bratry a sestrami, že tu nejsme sami, děkujeme ti za přátelství a lásku, která nás podpírá.

Skutky 7,59 (16.6.2002)

Hana Pfannová

P: 161,1

Introit: Síla má a písnička má je Hospodin, on byl můj vysvoboditel. Toto je den, který učinil Hospodin, a proto radujme se a veselme se v něm. Ž 118,14.24

P: 179 I hvězdy a slunce

M: Společně se pomodlíme modlitbu z Broučků Jana Karafiáta:

Ó náš milý Bože, povstali jsme z lože, a pěkně tě prosíme, dej, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme.

2 Královská 25,8-12 (4.8.2002)

Hana Pfannová

P: 161,1 Tebe Bože chválíme

Introit: Pl 3,22-24

P: 46 Bůh sám je naše útočiště

M: Pane, děkujeme ti za nový den, chceme ho přijmout jako další dar se vším, co v něm prožijeme. Děkujeme ti za setkání s lidmi. Přicházíme sem a chceme se připojit k radosti a důvěře žalmisty, který na tebe spoléhá. Ale ty víš, co všechno nás tíží, co nedovedeme nechat za dveřmi tohoto domu, kostela. Přijmi nás tak, neseme před tebe všechno, sami sebe se všemi bolestmi.

Stránky