Zprávy a ohlasy - sborový zpravodaj

ADVENT A VÁNOCE 2007

SBOROVÝ DOPIS FS ČCE
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
ADVENT A VÁNOCE 2007
I vzejde proutek z pařezu Jišajova
a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Iz 11.1
Byla to docela známá i slavná královská dynastie. Kdysi. Ne dokonalá, ne největší, ale vědělo se o ní. Její historii zdobila jména jako Saul, David, Šalamoun, Ása či Jóšafat?

Sborový dopis o hospodaření

Bratři a sestry,
tentokrát se na vás neobracíme v souvislosti s žádným svátkem naší víry. Téma dopisu ovšem součástí víry je. Křesťanství nestaví do protikladu duši a tělo, věci duchovní a věci hmotné. Naopak vyznáváme Boha Stvořitele, který v Ježíši Kristu přijal lidský, pozemský život za svůj. Věříme nejen krásným duchovním ideálům, věříme ve vtělení božího slova a Ducha do našeho všednodenního života. Proto apoštol Jakub ve svém listě připomíná, že víra, která se neprojevuje praktickou hmotnou odpovědností, je jen ďábelskou iluzí.

Velikonoce 2005

VELIKONOCE 2005

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2 Korintským 5,19
Pro Krista, pro jeho zásluhy, nám Bůh nepočítá naše provinění. Tuto zprávu smí slyšet každý z nás. I ten, kdo není šťastný. I ten, kdo si nevěří. I ten, kdo má svědomí obtížené vinou protože selhal. I ten, komu bylo ukřivděno. I ten, komu se daří dobře a je Bohu vděčný. Člověče, pro Kristovu oběť jsi smířen s Bohem, tvá provinění se ti nepočítají!

Advent a Vánoce

Advent a Vánoce 2004

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Epištola Titovi 3,4-5

Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Stránky