Zprávy a ohlasy - sborový zpravodaj

Vánoční dopis 2011

Bratři a sestry,
i letos vás srdečně zdravíme v začátku adventu. Můžete se spolu s námi uprostřed shonu na chvíli zastavit. Kromě krátké úvahy ?o časech?, vás chceme ve zkratce informovat o tom, co se v našem sboru od loňského adventu událo a pozvat vás k účasti na letošních adventních a vánočních shromážděních.

Velikonoční dopis 2010

Milé sestry a milí bratři,
přejeme vám Boží blízkost, Jeho milost i lásku do všech vašich dnů. Zanedlouho budeme spolu se všemi křesťany na tomto světě oslavovat život, smrt a vzkříšení našeho Pána, Ježíše Krista. Budeme si znovu připomínat a prožívat radost Květné neděle, utrpení Velkého pátku i překvapení Neděle vzkříšení. Kéž i během letošních Velikonoc můžete prožít, že je to právě náš Bůh, který dává smysl životu, provází nás branou smrti a vítá nás do života nového.

ADVENT A VÁNOCE 2007

SBOROVÝ DOPIS FS ČCE
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
ADVENT A VÁNOCE 2007
I vzejde proutek z pařezu Jišajova
a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Iz 11.1
Byla to docela známá i slavná královská dynastie. Kdysi. Ne dokonalá, ne největší, ale vědělo se o ní. Její historii zdobila jména jako Saul, David, Šalamoun, Ása či Jóšafat?

Sborový dopis o hospodaření

Bratři a sestry,
tentokrát se na vás neobracíme v souvislosti s žádným svátkem naší víry. Téma dopisu ovšem součástí víry je. Křesťanství nestaví do protikladu duši a tělo, věci duchovní a věci hmotné. Naopak vyznáváme Boha Stvořitele, který v Ježíši Kristu přijal lidský, pozemský život za svůj. Věříme nejen krásným duchovním ideálům, věříme ve vtělení božího slova a Ducha do našeho všednodenního života. Proto apoštol Jakub ve svém listě připomíná, že víra, která se neprojevuje praktickou hmotnou odpovědností, je jen ďábelskou iluzí.

Velikonoce 2005

VELIKONOCE 2005

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2 Korintským 5,19
Pro Krista, pro jeho zásluhy, nám Bůh nepočítá naše provinění. Tuto zprávu smí slyšet každý z nás. I ten, kdo není šťastný. I ten, kdo si nevěří. I ten, kdo má svědomí obtížené vinou protože selhal. I ten, komu bylo ukřivděno. I ten, komu se daří dobře a je Bohu vděčný. Člověče, pro Kristovu oběť jsi smířen s Bohem, tvá provinění se ti nepočítají!

Advent a Vánoce

Advent a Vánoce 2004

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Epištola Titovi 3,4-5

Stránky