Zprávy a ohlasy - sborový zpravodaj

NEDĚLE DÍKČINĚNÍ

27. ŘÍJNA 2002

Hospodine, kterýž svlažujež hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Dáváš, aby rostla tráva dobytku, a bylina ku potřebě člověku, abys tak vyvodil chléb z země, a víno, jenž obveseluje srdce člověka.
Žalm 104,13-15

Milé sestry, milí bratři,
svou vděčnost Hospodinu za všechny dary, které nám dává k obživě, vzdáme při bohoslužbách s vysluhováním svaté večeře Páně.

***

Bystřice nad Pernštejnem 7.50
Nové Město na Moravě 9.00
DPS Nové Město 10.35
Blažkov 14.00

ADVENT A VÁNOCE 2002

Pastýři u Betléma slyší dobrou zprávu. Spasitel, Kristus Pán, je blízko. Narodil se jako obyčejné dítě, aby žil s námi. Je chudý, bezbranný, nenápadný. Možná bychom ho přehlédli, nebýt anděla a velikého světla kolem něho. Nebýt bázně, která nás popadla, když jsme si ho všimli.

SVATODUŠNÍ SVÁTKY 2002

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.
Jan 3, 8

Poznáme, když fouká vítr. Něco se děje. A poznáme, když nefouká. Je klid a nic se nehne. Obdobně je to s křesťany. Buď s námi něco hýbe, nevíme, odkud to přišlo a kam to směřuje. Nebo se nic nehne a s námi také nic nehne. Duch svatý není tajemná mystická síla.

SLAVNOST KONFIRMACE 2002

V NEDĚLI 22. ZÁŘÍ 2002 V 9.00

V KOSTELE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ. BUDEME SPOLEČNĚ SLAVIT TAKÉ SVÁTOST KŘTU A VEČEŘE PÁNĚ.

KONFIRMAČNÍ ZKOUŠKA SE KONÁ V KOSTELE

V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2002 V 18.30 HODIN.


NAŠI KONFIRMANDI:

Stránky