Shromáždění o velikonocích 2004

VELIKONOCE 2004

Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: ?Pokoj vám.? Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Jan 20,19-20

Ježíš Kristus zemřel, ale byl vzkříšen. Přišel mezi své nejbližší. Kristův pokoj učedníky zbavuje strachu a vyvádí je z jejich uzavřenosti zpátky do života.
Vzkříšený Ježíš se nenechá odradit zavřenými dveřmi našich domů a srdcí. Vchází do nich a nese pokoj, lásku a odpuštění. To jsou síly, které dovedou proniknout i neprostupné zdi. Naši úzkost Ježíš mění v radost. Vyhání neklid a naplňuje nás svým pokojem. Vdechuje nám Ducha života a posílá nás ven, abychom nesli pokoj tam, kde pokoj není, abychom zvěstovali odpuštění tam, kde jsou lidé ztrápení vinou. Ježíš žije. I my smíme žít a zvěstovat všude, že život má přednost před smrtí, že je silnější než smrt.

Zveme Vás, sestry a bratři, do shromáždění našeho sboru:

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

14. 3. neděle 9.00 bohoslužby se sborovým shromážděním, volba staršovstva
28. 3. neděle 16.30 ekumenické bohoslužby v katolickém kostele
4. 4. Květná neděle 9.00 bohoslužby
14.00 bohoslužby, svatá večeře Páně, Dům pečovatelské služby
8. 4. Zelený čtvrtek 18.30 bohoslužby se čtením velikonočního příběhu
9. 4. Velký pátek 9.00 bohoslužby, svatá večeře Páně
13.00 mládež na Mitrov
11. 4. Neděle velikonoční 9.00 bohoslužby, svatá večeře Páně
12. 4. Pondělí velikonoční 9.00 bohoslužby
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

14. 3. neděle 7.50 bohoslužby, sborové shromáždění s volbou staršovstva
4. 4. Květná neděle 7.50 bohoslužby
14.00 bohoslužby, svatá večeře Páně, hotelovka
8. 4. Zelený čtvrtek 17.00 bohoslužby se čtením velikonočního příběhu
9. 4. Velký pátek 7.50 bohoslužby, svatá večeře Páně
11. 4. Neděle velikonoční 7.50 bohoslužby, svatá večeře Páně

BLAŽKOV

14. 3. neděle 14.00 bohoslužby se sborovým shromážděním, volba staršovstva
11. 4. Neděle velikonoční 14.00 bohoslužby, svatá večeře Páně

Bohoslužby v Blažkově 28. 3. a 25. 4. nebudou.

V neděli 14. března se koná sborové shromáždění, při kterém budeme hovořit o životě našeho sboru a také volit nové staršovstvo na další šestileté období (15 členů za Nové Město, 3 za Bystřici, 1 za Blažkov). Dosud přijalo kandidaturu 26 bratří a sester.
Až do sborového shromáždění je možné navrhovat další kandidáty na členy staršovstva, prosíme však o písemný souhlas, že navrhovaný se svou kandidaturou souhlasí.

Na všechna setkání s Vámi se těší staršovstvo Farního sboru českobratrské církve evangelické
v Novém Městě na Moravě