zprávy ze staršovstva 2.5.2018

Zprávy ze staršovstva 4.5.2018

  • Staršovstvo se tentokrát sešlo v Bystřici n/P a účastnili se ho kromě členů staršovstva i senior J.Keřkovský a pastorační pracovnice M.Dvořáková a E.Oravcová, protože jeho hlavním bodem bylo řešení situace po odchodu faráře Z.Šorma.
  • V.Peňáz připravil výpověď pro pí. Vokounovou ze sborového domu v Novém Městě z důvodu jeho prodeje.
  • Z.Šorm seznámil staršovstvo s texte dopisu pro partnerský sbor v Reutlingen
  • Staršovstvo projednalo přípravu konfirmační slavnosti. 18.5. se bude konat zkouška konfirmandů před staršovstvem. M.Petrová si vzala na starost domluvu s rodiči konfirmandů na výzdobě kostela, poděkování, zajištění fotografa a případném pohoštění. P.Hladík uvítá konfirmandy ve sboru. Sbor věnuje konfirmandům bibli a zpěvník Svítá.
  • Bohoslužby na pondělí svatodušní se vzhledem ke konfirmační slavnosti a Noci kostelů, která se bude konat v týdnu po ní, konat tentokráte nebudou.
  • Z.Šorm referoval staršovstvu o zajištění programu a propagace Noci kostelů.
  • Z důvodu účasti na zasedání synodu 31.5.-2.6. nebude Z.Šorm ve sboru přítomen a v neděli 3.6. se prohodí s M.Slámovou, která bude kázat v Novém Městě.
  • P.Hladík podal zprávu o přípravě kriterií pro prodej sborového domu. Na příští staršovstvo připraví ustavená skupina tato kriteria k hlasování a seznámí staršovstvo s návrhy na využití prostředků z prodeje.
  • Sbor prodlouží nájemní smlouvu na byt ve sborovém domě v Bystřici n/P.
  • Staršovstvo se dále věnovalo zajištění chodu sboru po odchodu faráře Z.Šorma tj. od srpna tohoto roku do září 2019:

1/ I.Fiala bude s V.Zikmundem spolupracovat při hledání druhého faráře.

2/ Sbor bude administrovat senior J.Keřkovský z Jihlavy.

3/ P,Hladík, V.Zikmund a V.Hrouda oslovují faráře na zajištění nedělních bohoslužeb. Osloví i laické kazatele z okolních sborů. Je ale třeba počítat i se čtenými bohoslužbami, na kterých se budou podílet členové našeho sboru. Zároveň navrhnou způsob koordinace těch, kdo se o faráře-hosty postarají.

4/ M.Dvořáková bude s pozvanými faráři domlouvat rozeslání písní a biblického čtení a bude připravovat ohlášky.

5/ Zdvojené bohoslužby o svátcích a mimořádné bohoslužby v tomto období nebudou.

6/ Pro zajištění pohřebních bohoslužeb rozešle sbor pohřebním službám kontakty, na které se budou obracet, požádá o pomoc faráře důchodce z okolí a dotáže se laických kazatelů z okolí, zda jsou ochotni v tomto případě vypomoct.

6/ Biblické hodiny V Novém Městě a Bystřici N/P ve čtrnáctidenním intervalu zajistí J.Keřkovský. Biblické hodiny v Divišově si vzal na starost V.Zikmund.

7/ Náboženství v Křídlech a Novém Městě si s případnou pomocí učitelů Nedělní školy vzaly na starost M.Dvořáková a E.Oravcová. Náboženství v Bystřici povede H.Bučková.

8/ Konfirmační cvičení bude nejspíše zahájeno až v příštím roce po nástupu O.Rumla v koordinaci s celým seniorátem

9/ O setkávání mládeže se domlouvá J.Keřkovský se seniorátním farářem F.Boháčem.

10/ Schůzky střední generace bude nadále koordinovat I.Fiala.

11/ O pokračování vedení kruhu požádá P.Hladík J.Rusňákovou.

12/ Učitelé nedělní školy se budou k přípravám scházet samostatně.

13/ Kulturní akce projedná kulturní komise.

14/ Staršovstvo bude připravovat P.Hladík ve spolupráci s J.Keřkovským.

15/ Přípravu zpravodaje Zprávy a ohlasy si vzal na starost P.Hladík.

16/ Na pravidelných poradách zaměstnanců sboru se domluví J.Keřkovský s P.Hladíkem.

17/ O vedení webových stránek požádá staršovstvo M.Popela.

18/ Návštěvy členů sboru budou zajišťovat pastorační pracovnice.

19/ Údržbu sborového auta si vzal na starost P.Hladík.

20/ Údržbu novoměstské fary bude zajišťovat J.Oravec.

21/ Na zajištění stálé údržby a úklidu parku okolo novoměstského kostela se domluví P,Hladík s kostelnicí E.Oravcovou s případným zvýšením pracovního úvazku.