Zprávy ze staršovstva 6.9.2017

 • Staršovstvo řešilo platby nájemného ve sborovém domě v Novém Městě. Jedni dlužné částky uhradili, druzí je přislíbili uhradit v příštím týdnu.
 • V.Hrouda s V.Peňázem zorganizovali s mládeží opravu a natření všech laviček v parku u kostela.
 • Staršovstvo jednalo o hledání farářů pro náš sbor. O. Ruml z Rovečného přislíbil, že nastoupí od léta 2019. Staršovstvo připravuje volbu na řádné sborové shromáždění (březen 2018). Pokračuje hledání 2. Faráře. Pro doposud oslovené faráře nebyla nabídka atraktivní. Staršovstvo osloví stávající vikáře. Jedná i se sestrou Deborou Rumlovou, která by ovšem mohla nastoupit až za tři roky. Staršovstvo bude i nadále intenzivně hledat 2. faráře. Pokud se to nepodaří, byl by sbor roce 2018/2019 administrován. S přípravou administrace (dojednáváním kazatelů na jednotlivé neděle) je v tom případě třeba začít již na jaře 2018.
 • Staršovstvo řešilo zajištění chodu sboru s jedním farářem v tomto roce. Občasnou výpomoc přislíbili V.Hrouda a J.Keller . Organizaci biblických hodin v Divišově si vzal na starost V.Zikmund, vedení mládeže V.Peňáz, vedení střední generace I.Fiala, vyučování náboženství v Bystřici H.Bučková a zajištění zahraničních kontaktů L.Lišková s J.Jirků.
 • Staršovstvo rozhodlo, že rozdíl 4.453,-Kč při pořízení výstavních lišt a klaprámů do kostela (náklady 28.664,-; vybráno 24.211,-) bude uhrazen z darů z Betzingen.
 • Staršovstvo souhlasilo s úpravou dohody o provozování veřejného pohřebiště (hřbitova), kterou navrhla obec Dlouhé.
 • P.Hladík informoval staršovstvo o seniorátním setkání Jeronýmovy Jednoty. Celkem bylo v seniorátě vybráno 355.360,-Kč a rozdělena byla poměrná část 118.500,-Kč. Do ústředí byla doporučena žádost Horních Vilémovic. V seniorátě byly uspokojeny žádosti Daňkovic, Sněžného a Humpolce.
 • Z.Šorm informoval o jednání s řetězcem Penny o opravě plotu u volejbalového hřiště. Plot byl na konci léta opraven.
 • P.Teplý podal staršovstvu zprávu o prořezávce stromů okolo kostela v Blažkově, kterou sponzorsky zajistila obec Blažkov. Na podzim bude třeba ještě podat žádost o pokácení dvou napadených stromů. Jejich pokácení přislíbil P.Teplý provést.
 • Byl zakoupen a instalován nový odpadkový koš před kostel v Novém Městě.
 • Byt ve sborovém domě v Bystřici byl na dobu, než bude obsazen novým farářem, pronajat panu Vitaliji Kutnikovi s ženou a synem. Řádnou nájemní smlouvu od 1.9. uzavřeli za sbor Z.Šorm a P.Hladík a za kazatelskou stanici L.Navrátilová aj.Kintr.
 • Díky neutuchající aktivitě V.Peňáze a pomoci brigádníků byly opraveny asfaltové chodníky okolo kostela v Novém Městě. Náklady činily 19.412,-Kč.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě sborového shromáždění 10.9. Připravilo návrhy jeho činovníků a materiálů. K návrhu rekonstrukce sborového domu v Novém Městě na sociální bydlení a žádosti o dotaci z programu IROP seznámil Z.Šorm staršovstvo s průběhem jednání zástupců sboru se sousedy i s některými členy sboru. Sousedé těsně před staršovstvem předali zásadně nesouhlasné stanovisko. Staršovstvo rozhodlo, že návrh předloží sborovému shromáždění s uvedením všech informací včetně tohoto stanoviska.
 • Z podnětu členů sboru staršovstvo rozhodlo, že budou zprávy ze staršovstva zveřejňovány na sborových webových stránkách do týdne od konání pravidelné schůze.
 • Staršovstvo jednalo o grantových možnostech. Z.Šorm a M.Dvořáková zpracovali žádost na Město o podporu neziskových organizací. P.Hladík a T.Blažek připravují žádost na Město v titulu „Novoměstská kultura“. Z.Šorm informoval o možnosti seniorátních grantů.
 • Z.Šorm podal staršovstvu zprávu o opravě zvonů firmou Rokoko (výměna čidla, nahození a zkrácení řetězů, oprava zavěšení jednoho zvonu a běžná údržba).
 • O.Bukáček předal péči o věžní hodiny, zvony a topení v kostele. Z.Šorm požádal o její zajištění D.Šimka aj.Oravce.
 • Staršovstvo rozhodlo o koupi nového dataprojektoru,  protože oprava stávajícího by podle firmy stála téměř tolik co koupě nového.
 • Církev připravuje k jubilejnímu roku 2018 vydání publikace „Církev v proměnách času III.“ Žádá proto sbory o příspěvky o vývoji sboru v letech 2000-2017. Článek za náš sbor přislíbili zformulovat Z.Šorm a Jana Rusňáková.
 • Synod uložil staršovstvům a konventům vést rozhovor o postavení farářů, o možném novém názvu církve, o změnách církevního zřízení a úpravě základních liturgických textů. Materiály k tomu budou presbyterům rozeslány a staršovstvo o nich bude jednat na příští schůzi.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o žádostech o křest.
 • Staršovstvo jednolo o organizaci náboženství a konfirmačního cvičení.
 • P.Hladík seznámil staršovstvo s přípravami dne Diakonie v Novém Městě na Moravě 24.9. s názvem „Vezmi vnouče s sebou“ a s plánovanými kulturními akcemi v příštím roce, kdy budeme slavit 120. Výročí postavení kostela a 100.výročí Českobratrské církve evangelické.
 • P.Hladík tlumočil prosbu R.Šormové ohledně příprav adventního dobročinného jarmarku – byla by ráda, kdyby se jí přihlásil někdo, komu by mohla organizaci předat a již v tomto roce ho s ní seznámit.